F-43-00 Vedlegg 1

Vedlegg til rundskriv F-43, Lokale planer for håndtering av kriser

Eksempler på momenter som kan gå inn i en plan for håndtering av kriser

Planen bør omfatte ulike krisesituasjoner; dødsfall p.g.a. sykdom eller selvmord blant elever eller personale ved skolen. Husk å ta hensyn til religiøs og kulturell bakgrunn.

Fylker og kommuner

Egen plan med konkrete tiltak til støtte for den skolen som er rammet
 • ansvar for oppfølging av ledelsen ved skolen
 • økonomisk støtte
 • deltakelse på aktuelle møter
 • praktisk støtte, vikar, sekretær m.m.

Den enkelte skole

Alle skoler bør til enhver tid ha oppjusterte lister over navn, adresser og telefonnummer til alle elever, foresatte, personale, ressurspersoner og hjelpeapparat i lokalmiljøet
 • aktuelle ressurspersoner; prest, politi, lege, helsesøster, PPT
 • gi lik informasjon til personalet til samme tid
 • personalmøter med planlegging av dagene fremover
 • fordele oppgavene i personale
 • forhold til media
 • hva gjør den enkelte klasse
 • hvem tar kontakt med pårørende
 • informere de pårørende om skolens håndtering

På skolen

Informasjon som gis til elever tilpasses modenhetsnivå og elevene må få anledning til å snakke om hendelsen med voksne tilstede
 • vurdere behov for hjelp av eksterne ressurspersoner
 • informasjon i klassen/plenum
 • vurdere behov for foreldremøte
 • informasjon om videre håndtering
 • forberede elevenes eventuelle bidrag i minnestund, begravelse o.a.
 • elever/foresatte får navn, telefon til ressurspersoner i nærmiljø for evt. behov for hjelp

Markeringer/minnestund

Sørge for at skolen har et tilgjengelig opplegg for minnestund med pynt, lys, sanger, dikt, musikk m.m. Aktivisere elevene der det er naturlig
 • hvem skal delta i minnestunden
 • hvor skal den holdes
 • hva slags markering kan foregå i klasserommet

Begravelse

Alle bør ha anledning til å delta i begravelsen
 • forberedelse for de yngste elevene
 • skal skolen ta fri hele dagen
 • skal klassen delta samlet

Påfølgende dager

Det skaper trygghet å komme tilbake til rutiner igjen
 • mulighet for videre bearbeiding av sorg
 • nok voksne til å ta seg av bearbeidingen

Etterarbeid

Markere hendelsen ved ulike merkedager
 • den avdødes fødselsdag, ett års dagen for ulykken o.a.
 • oppfølging i forhold til personale, elever, pårørende