Fakta 2007 Norsk petroleumsverksemd

Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd for 2007 gjev ei heilskapleg framstilling av petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen.

Temaer i faktaheftet 2007 inkluderer:
Styresmaktene sine roller, leiteverksemda, utbygging og drift, opprydding etter avslutta produksjon og systemet for gassforvalting. Faktaheftet har og oversikt over staten sine petroleumsinntekter, miljøomsyn i norsk petroleumsverksemd, dei norske petroleumsressursane og gjer opplysningar om felt som er i produksjon og felt under utbygging.

Utgjevarar: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

Faktaheftet har eigne heimesider

Faktaheftet i pdf format

Lenke til faktaheftet

 Du kan bestille faktaheftet i trykt format ved å sende ein e-post til postboks@npd.no.