Faktaheftet 2000

Energi og vassdragsvirksomhet

Faktaheftet 2000 om energi- og vassdragsvirksomheten
Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten i 2000 gir opplysninger om energisituasjonen i Norge. Institusjonelle forhold i kraftforsyningen og sentrale oppgaver i energi- og vassdragsforvaltningen blir også presentert.

Det er nærmere tre år siden Olje- og energidepartementet sist publiserte Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten. I den foreliggende utgaven er det en mer utdypende omtale av energiforbruket med særlig vekt på ulike oppvarmingssystemer. Departementet omtaler nye fornybare energikilder i kapitlene om produksjon av elektrisitet og energiforbruket. Omtalen av arbeidet med å begrense energiforbruket er tatt inn i kapitlet om energiforbruket. Utenlandshandelen med kraft er omtalt i kapitlet om kraftmarkedet. I 1999 la Regjeringen fram St meld nr 29 om energipolitikken. Kapitlet om mål og strategier er trykket som vedlegg i Faktaheftet.

Faktheftet i pdf format

1 Innhold og sammendrag
2 Produksjon av elektrisitet
3 Energiforbruk
4 Det konsesjons-rettslige rammeverket
5 Eiere og organisering av kraftsektoren
6 Overføringsnettet
7 Kraftmarkedet
8 Forskning og utvikling
9 Internasjonalt energisamarbeid
10 Vannressursforvaltning

Vedlegg