Fastsatt forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper

KOSTRA

Kommunene
Deres ref

Vår ref

Dato

03/3277-2 BED

27.10.2003

Fastsatt forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper

Kommunal- og regionaldepartementet har den 21.10.2003 med hjemmel i lov om interkommunale selskaper § 42 fastsatt forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper. Med hjemmel i kommuneloven § 49 gjøres forskriften også gjeldende for kommunale og fylkeskommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 som driver næringsvirksomhet og avlegger årsregnskap etter regnskapslovens regler. Forskriften gjøres ikke gjeldende for selskap eller foretak som driver med produksjon og omsetning av elektrisk kraft.

Kommunal- og regionaldepartementet har samtidig fastsatt forskrift om endring i forskrift av 15.12.2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. Endringen gjelder at virkeområdet til denne forskriften, jf. forskriften § 1, ikke skal omfatte kommunale foretak som nevnt over, som fra 1.1.2004 skal rapportere etter forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper.

Formålet med rapportering fra interkommunale selskaper og foretak som driver næringsvirksomhet, er å legge til rette for utarbeidelse av statistikk for kommunale konsernregnskap i KOSTRA som omfatter også fristilt kommunal virksomhet. Det kommunale konsernregnskapet skal både tjene til å gi helhetlig informasjon om kommunal virksomhet på de ulike tjenesteområdene, og til å gi samlet informasjon om kommunenes økonomiske stilling. Sistnevnte er av særlig viktighet for utarbeidelse av nasjonalregnskap.

Med denne forskriften vil økonomi- og tjenesterapportering fra kommunal sektor, med unntak av kommunale aksjeselskap, stiftelser eller lignende og private som yter tjenester under kommunalt ansvarsområde, omfatte all kommunal virksomhet uavhengig av hvordan denne er organisert. Behovet for denne helheten har vært påpekt og etterlyst av Samordningsrådet for KOSTRA.

Et utkast til forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper ble sendt på begrenset høring (herunder kommuner og fylkeskommuner) den 18.9.2001. 14 av 20 høringssvar hadde ikke merknader. Synspunkter fra de øvrige 6 høringssvarene er vurdert, og i det vesentlige innarbeidet i forskriften. Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper som nå er fastsatt er i hovedsak lik forskrift av 15.12.2000

nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, både når det gjelder innholdet i forskriftens bestemmelser og krav til spesifisering av økonomidata.

Som hovedregel benytter interkommunale selskaper og foretak som driver næringsvirksomhet kontoplanen Norsk Standard 4102 som ikke er tilpasset spesifikasjonen av regnskapsdata i KOSTRA, samtidig som regnskapet føres etter regnskapslovens prinsipper. Dette medfører utfordringer knyttet til å sammenstille selskapenes og disse foretakenes regnskapsinformasjon med det øvrige kommuneregnskapet.

For tjenesteytende virksomhet har departementet lagt til grunn at forskjellene i periodisering av utgifter er små, tatt i betraktning en generelt betydelig lønnsandel i kommunal virksomhet. Ved rapportering fra interkommunale selskaper og foretak som driver næringsvirksomhet er det således som hovedregel de inntekter og kostnader som føres i resultatregnskapet som skal rapporteres. I tillegg må finansiell informasjon knyttet til bl.a. lån og kjøp/salg av anleggsmidler rapporteres.

En hovedutfordring ved etablering av rapportering fra interkommunale selskaper og nevnte foretak vil være knyttet til konvertering av regnskapsinformasjon registrert etter NS4102 til artskontoplanen som benyttes ved rapportering til KOSTRA. Konverteringen vil i flere tilfeller ikke kunne foretas entydig. Det vil imidlertid være et krav om at konverteringen må foretas i tråd med veiledningen til innholdet i KOSTRA-artene. Denne veiledningen, samt annen informasjon om rapportering fra kommunesektoren til staten, kan finnes på www.kostra.dep.no. Departementet vil i første omgang be interkommunale selskaper og berørte kommunale og fylkeskommunale foretak om å gjøre seg kjent med innholdet i KOSTRAs arter og funksjoner. Departementet vil primo november gi nærmere veiledning og informasjon om rapporteringen, herunder konvertering. Dette vil bli gjort tilgjengelig på departementets nettsider, jf. nettadressen som er oppgitt nedenfor. Veiledning om oppbygging av elektroniske rapporteringsfiler, kvalitetssikring av filene, oversendelse og mottakskontroll vil bli gitt av Statistisk sentralbyrå.

Ved behov for nærmere veiledning utover det egne kommuner kan gi om artenes definisjoner og innhold, bes interkommunale selskap og kommunale foretak henvende seg til fylkesmannen. Dersom egne fylkeskommuner ikke kan gi tilstrekkelig veiledning om artenes innhold, kan interfylkeskommunale og fylkeskommunale foretak henvende seg direkte til departementet.

Forskriften trer i kraft 1.1.2004. Første rapportering vil være senest 15. februar 2005 for regnskapsåret 2004.

Forskriftene er ikke vedlagt, men vil fra uke 44 være tilgjengelig på departementets nettsider; www.dep.no/krd/norsk/kommune/kommuneokonomi.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Christensen
underdirektør

Kopi til:

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattei

Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Fylkesmennene

Kommunenes Sentralforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Revisjonsenhetene

Statistisk sentralbyrå


Likelydende brev sendt til:

Fylkeskommunene

Kommunene