Fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg

Utkast til forskrift om endringer i forskrift av 18. Mai 1998 om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene, jf høringsliste

Deres ref

Vår ref

Dato

99/1696 SAL Mwa

22.4.1999

Finansdepartementet fastsatte 18. mai 1998 forskrift om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg, med hjemmel i skatteloven § 37 bokstav a tredje og fjerde ledd.

I denne forskriften er det gitt nærmere regler om hvordan formuesverdien i kraftanlegg skal fastsettes. Det vises til at det skal oppnevnes særskilte takstutvalg som skal befare de enkelte kraftanlegg for å fastsette formuesverdien, og der den viktigste oppgaven blir å fastsette gjenstående levetid for noen av driftsmidlene som er i bruk i kraftanlegget.

I følge forskriften § 4-3 er det kun driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 44 A-11 nr 1 som skal befares, og den fastsatte gjenstående levetid etter befaringen kan fravike den gjenstående skattemessige levetiden for driftsmidlene. For driftsmidler som avskrives etter saldometoden skal gjenstående skattemessig levetid alltid legges til grunn.

En slik befaring av kraftanlegg er ressurskrevende, dels fordi befaringen berører et relativt stort antall kraftanlegg og dels fordi hvert kraftanlegg består av mange til dels spredt beliggende driftsmidler som må verdsettes. Det vil i liten grad foreligge faste holdepunkter eller et metodisk grunnlag for å fastslå den gjenstående levetiden for f eks dammer og tunneler. Det må derfor i stor grad foretas skjønnsmessige vurderinger. Den økonomiske betydning av hva takstutvalgene kommer fram til kan dessuten være stor, noe som tilsier at en slik skjønnsmessig fastsettelse kan bli omstridt. I fravær av et metodisk grunnlag, er det grunn til å anta at takstutvalgene over tid vil utvikle egne sjabloner for fastsettelse av gjenstående levetid for de største driftsmidlene. Da taksering kun skal skje hvert tiende år, kan konsekvensene av en eventuell forskjellsbehandling mellom ulike kraftanlegg bli langvarige.

Etter Finansdepartementets vurdering vil det innebære en betydelig forenkling om en reduserer antall driftsmidler som det gjennom en befaring skal fastsettes gjenstående levetid for. I tillegg til at dette vil spare tid og kostnader, er det rent faglige grunner som kan tilsi at gjenstående levetid for enkelte store driftsmidler bør fastsettes ved sjabloner i steden for ved en individuell vurdering gjennom befaring av hvert enkelt kraftanlegg. Driftsmidler som avskrives etter skatteloven § 44 A-11 nr 1 bokstav a (dammer, kraftstasjoner, tunneler mv) forringes normalt ikke ved slit og elde i betydelig grad, og det er således som nevnt ovenfor grunn til å anta at takstutvalgene uansett vil utvikle sjabloner for fastsettelse av gjenstående levetider for slike driftsmidler. Etter Finansdepartementets vurdering er det derfor hensiktsmessig å fastsette en slik sjablonregel i forskriften.

Finansdepartementets utkast til forskriftsendring i forskriftens § 4-3 innfører en sjablonregel for driftsmidler som avskrives etter skatteloven § 44 A-11 nr 1 bokstav a, slik at gjenstående levetid som hovedregel settes til 67 år. Endringen medfører også behov for endring i overgangsregelen til § 4-3, slik at levetiden for disse driftsmidlene også forut for befaring settes til 67 år og ikke 25 år.

Samtidig foreslås at annet ledd i overgangsregelen endres, da det ikke er behov for en overgangsregel for driftsmidler som avskrives etter saldometoden. Det vises til at gjenstående skattemessig levetid alltid skal legges til grunn for disse driftsmidler.

Videre foreslås en endring i forskriftens § 2-1 tredje ledd ved at ordet takseringsåret erstattes med ligningsåret, slik at forskriften blir likelydende med skatteloven.

Dessuten foreslås en endring av ordlyden i forskriftens § 2-2 annet punktum, for å presisere at også fradraget for fremtidige utskiftingskostnader skal inflasjonsjusteres årlig.

Endelig foreslås en endring av ordlyden i forskriftens § 3-3, som følge av at NVE har endret navn fra Norges vassdrags- og energiverk til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Vedlagt oversendes utkast til forskrift om endringer i forskrift av 18. mai 1998 om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg.

En ber om at eventuelle merknader til utkastet avgis innen xx mai 1999.

Med hilsen

Ruth Didriksen e.f.
avdelingsdirektør

Hilde Widerberg
rådgiver