Fastsettelse av planprogram - statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Bane NORs brev av 9. juni 2016, vedlagt forslag til planprogram for statlig reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

Les brevet i pdf-format

Som planmyndighet for statlig arealplan skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette planprogrammet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 tredje ledd og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger § 16.

Planprogram (pdf)

Bakgrunn

Arbeidet med reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 omfattes av regelverket om konsekvensutredninger. Det skal derfor utarbeides et planprogram som grunnlag for det videre planarbeidet. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og undersøkelser, hvilke alternativer som vil bli utredet, og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant annet med hensyn til medvirkning.

Regjeringen har tidligere besluttet hvilken korridor og trasé som skal legges til grunn for arbeidet med reguleringsplanen. Et viktig formål med planprogrammet er å avklare behovet for utredninger som er nødvendige for å kunne optimalisere tiltaket innenfor den valgte traséen, og for å kunne identifisere relevante avbøtende og kompenserende tiltak.

Høring av forslaget til planprogram

Forslaget til planprogram var på høring fra 10. november 2016 til 10. januar 2017. Det ble i høringsperioden gjennomført en rekke medvirkningstiltak, blant annet åpne møter og åpne kontordager i alle de tre berørte kommunene. I tillegg har det vært avholdt mer målrettede møter med kommunene og andre sentrale høringsparter.

Det kom inn 130 merknader til forslaget. Bane NOR har i eget notat av 6. juni 2016 redegjort for høringsuttalelsene, og hvordan disse er vurdert og innarbeidet i planprogrammet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Flere høringsinstanser peker på at de er uenige i regjeringens valg av løsning for fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen, enten konseptet som helhet, korridoren over Ringerike eller linjen over Helgelandsmoen. Dette er beslutninger som er tatt etter omfattende utredningsprosesser, og disse beslutningene ligger fast. Det inngår ikke som en del av arbeidet med den statlige reguleringsplanen å vurdere disse spørsmålene på nytt, eller å åpne for nye utredninger av tidligere forkastede løsninger.

Det har også kommet mange innspill til selve planarbeidet. Dette omfatter for eksempel synspunkter på lokalisering av hensettingsområde for tog på Hønefoss, utforming av stasjonsområdet på Sundvollen, og tverrslag i marka for uttransportering av overskuddsmasser. Departementet legger til grunn at innspillene som har kommet inn når det gjelder disse temaene, vil være en viktig del av underlaget for det videre plan- og utredningsarbeidet.

I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante avbøtende og kompenserende tiltak for naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. Dette er også problemstillinger mange har vært opptatt av i høringsprosessen. Etter departementets vurdering er disse forholdene godt ivaretatt i det endelige planprogrammet. Departementet viser i den sammenheng også til brev fra Klima- og miljødepartementet til Bane NOR av 2. juni 2017, der det er gitt føringer for arbeidet med økologisk kompensasjon.

Kryssing av Storelva og Mælingen er en særlig viktig problemstilling i planarbeidet. Løsningene som velges her vil ha betydning for hvordan viktig naturmangfold blir ivaretatt, og for forebygging av flomsituasjoner. I tråd med forutsetninger som er gitt for planarbeidet, vil det bli konsekvensutredet og utarbeidet reguleringsforslag for to ulike alternativer for bro og fylling mellom Helgelandsmoen og Prestmoen. Ett av alternativene omfatter lang bro.

Flere høringsinstanser har bedt om at mulighetene for å etablere en fremtidig stasjon på Avtjerna i Bærum kommune må følges opp i planarbeidet. En premiss for å kunne etablere en stasjon på et senere tidspunkt, er at jernbanetraseen har en dagsone i området Rustan-Avtjerna. En stasjon mellom Sandvika og Sundvollen har ikke vært en del av bestillingen for planarbeidet. I planprogrammet som ble sendt på høring høsten 2016 ble det likevel lagt opp til at det skal avklares i reguleringsarbeidet om Ringeriksbanen vil komme opp i dagen ved Rustan.

På bakgrunn av innkomne høringsinnspill, har Bane NOR redegjort nærmere for denne problemstillingen i sin oppsummering av høringsuttalelsene. Bane NOR mener at det er større fordeler med en dypereliggende linje enn med en dagsone i området Rustan-Avtjerna, og at en dagsone ikke er hensiktsmessig.

I behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 har Stortinget bedt om at man i forbindelse med utvikling av Ringeriksbanen vurderer å etablere en stasjon på Avtjerna, slik at Ringeriksbanen utvikles for å ivareta regionens fremtidige behov. Som følge av Stortingets føringer, har Samferdselsdepartementet i brev til Jernbanedirektoratet av 7. juli 2017 bedt om en nærmere vurdering av en stasjon ved Avtjerna. Denne vurderingen vil foreligge i høst.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at en mulighet for dagløsning ved Avtjerna foreløpig må holdes åpen. Når utredningen fra Jernbanedirektoratet foreligger, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet i samråd beslutte om den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal omfatte løsninger som muliggjør en fremtidig stasjon ved Avtjerna, eller om disse skal forkastes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener for øvrig at planprogrammet, slik det foreligger etter at Bane NOR har innarbeidet innkomne høringsuttalelser, gir et godt grunnlag for det videre plan- og utredningsarbeidet.

Departementet har foretatt enkelte mindre endringer i det fastsatte planprogrammet.

Konklusjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter planprogram for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss, datert 4. september 2017, med hjemmel i plan- og bygningsloven

§ 12-9 tredje ledd og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger § 16.

Planprogrammet bes lagt ut på Bane NORs hjemmesider for prosjektet. De som har avgitt høringsuttalelse må gjøres kjent med fastsatt planprogram.

Med hilsen

Jan Tore Sanner

Kopi:

Bærum kommune

Hole kommune

Klima- og miljødepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Ringerike kommune

Samferdselsdepartementet