Finansielle ubalanser i kommunene

Rapport utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet av ECON Analyse

Finansielle ubalanser i kommunene

ECON Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utført prosjektet ”Finansielle ubalanser i kommunene”. I rapporten fra prosjektet blir det empirisk og teoretisk gjennomgått hva som kjennetegner kommuner i økonomisk ubalanse. Det blir drøftet hvilke virkninger økonomisk ubalanse kan ha på tjenestetilbudet i kommunene. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har vært styringsgruppe for prosjektet.