Finansieringen av statlig idrettspolitikk (Sundbergrapporten)

Rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg (februar 2003)

Finansieringen av statlig idrettspolitikk

Rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg

Rapport om finansiering og måloppnåelse i den statlige idrettspolitikkenLes utvalgets rapport (rapporten er i pdf-format)

Rapporten om finansiering og måloppnåelse i den statlige idrettspolitikken ble lagt fram av et regjeringsoppnevnt utvalg 5. februar 2003. Utvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 4. oktober 2001 og har vært ledet av trygdedirektør Arild Sundberg.

Rapporten tar for seg de overordnede statlige målene på idrettsfeltet slik de er nedfelt i St.meld.nr.14 (1999-2000) "Idrettslivet i endring". Den organiserte idretten og de statlige midlene som tilføres idrettsorganisasjonene beskrives. Anleggskapitlene gir et bredt bilde av anleggssektoren i Norge. Et inngående tallmateriale viser både anleggsdekning, fordeling av anleggstyper og geografisk spredning.

For begge områdene drøftes graden av måloppnåelse. Det blir gitt anbefalinger om tiltak som kan bidra til en videreutvikling av statlig idrettspolitikk