Fjeldbo Bygg AS

1.innledning

Vi viser til søknad fra Alpha Revisjon AS mottatt 28.4.2011 om dispensasjon fra aksje-loven § 8-10 første ledd for Fjeldbo Bygg AS. Vi viser også til vårt foreløpige svar av 5.5.2011 og til telefonsamtale mellom Roger Skogly og Liv Westrheim (NHD) 27.6.2011.

Departementet innvilger dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd for pantet i selskapets kundefordringer, slik det søkes om. I det følgende gjøres det nærmere rede for saken, det rettslige grunnlaget og departementets vurdering.

2. nærmere om saken

Det fremgår av søknaden at Fjeldbo Holding AS har kjøpt 100 prosent av aksjene i Fjeldbo Bygg AS for 7 027 276 kroner. Fokus Bank har stilt som vilkår for et lån på 14 000 000 kroner at banken kan ta pant i kundefordringer på 3 000 000 kroner.

I søknaden opplyses det at Fjeldbo Bygg AS er et eiendomsselskap som eier eiendom med gnr. 83, bnr. 131 og 133 i Sørum kommune og at eiendommen er verdsatt til 22 000 000 kroner. Det opplyses videre at selskapet ikke har noen ansatte og at det ikke eksisterer andre vesentlige kreditorer enn Fokus Bank.

3. rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 første ledd oppstiller forbud mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Etter aksjeloven § 8-10 annet ledd kan Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra forbudet. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert myndighet etter denne bestemmelsen. Av forarbeidene til aksjeloven fremgår det at dispensasjon ved enkeltvedtak kan gis dersom omsøkte transaksjoner har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10.

Det fremgår av forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48, at det mest grunnleg­gende hensynet bak forbudet i § 8-10 er ”hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse.” Dette begrunnes nærmere med at det er en klar fare for at finansiering av aksjeerverv som er finansiert av selskapet selv, ”ikke vil innebære noen reell tilførsel av kapital til selskapet og dermed en svekkelse av selskapets kapitalgrunnlag”. I forarbeidene uttales det også at finansiering av aksjeerverv gjennom selskapets egne midler vil kunne gi grunnlag for spekulasjonsoppkjøp av selskapets aksjer, og at dette igjen kan lede til disposisjoner som er til skade ikke bare for kreditorer og aksjeeiere, men også for arbeidstakere og andre interessegrupper.

4. vurdering

Departementet viser til at Fjeldbo Holding AS vil eie samtlige aksjer i målselskapet og at selskapet derfor ikke har minoritetsaksjonærer hvis interesser kunne bli forbigått. Vi viser også til at Fjeldbo Bygg AS, som et rent eiendomsselskap, har en begrenset virksomhet. Det er ikke ansatte i selskapet eller andre vesentlige kreditorer i selskapet enn banken. Departementet viser også til at kjøpers egenkapitalandel er på om lag en tredje­del av eiendomsverdien.

Departementet finner på denne bakgrunn, at disposisjonen er forretningsmessig begrunnet på normale kommersielle vilkår og at den ikke er i strid med hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10.

I forbindelse med Fjeldbo Holding AS` erverv av aksjene i Fjeldbo Bygg AS som beskrevet i søknaden, gjør Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 annet ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, dispensasjon fra forbudet i § 8-10 mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Fjeldbo Bygg AS kan stille sikkerhet i form av pant i selskapets kundefordringer slik som beskrevet i søknaden.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/vedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.