FNs rasediskrimineringskonvensjon - invitasjon til skriftlig høring i forbindelse med Norges 21./22. rapport til FNs rasediskrimineringskomité

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.05.2013

Vår ref.: 12/3474

Høringsbrev

Human-Etisk forbund

Islamsk råd Norge

Kirkerådet

Oslo katolske bispedømme

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Det mosaiske trossamfund i Oslo

Det Mosaiske Trossamfunn,  Trondheim

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Legeforening

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon KS

Finansnæringens fellesorganisasjon

Utdanningsforbundet

Den norske dommerforening

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høys

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Den norske psykologforening

Adopsjonsforum

Afrikan Youth In Norway - AYIN

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Antislaveriselskapet

Bivdi - Sjøsamisk fangst- og fiskerorganisasjon

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

 

Den norske Helsingforskomité

Den norske Rom-forening

Fellesrådet for Afrika

FN-sambandet

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Foreningen Progressiv Jødedom

Foreningen Romanifolkets Kystkultur

Frelsesarmeen

Fritt Ord

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Goathe Gearret Samenes Naturressursforbund

Guovdageainno meahccasteddjiid searvi

Human Rights House Foundation

Human Rights Service

ICJ - Norge - Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

Internasjonal Romani Union

Innvandrernes landsorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Østsamene i Neiden

Verdens barn

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jushjelpa i Midt-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Krisesentersekretariatet

Kristent Interkulturelt Arbeid

Kvenlandsforbundet

Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto

Kventunet

Kvinnegruppa Ottar

Kvinnefronten

Landsforeningen for lesbiske,  homofile

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Leieboerforeningen

Mangfold i arbeidslivet

Menneskerettsalliansen

Norsk senter for menneskerettigheter

Stiftelsen menneskerettighetshuset

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nordisk Romanoforbund

Norges Røde Kors

Norsk-Finsk Forbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk krisesenterforbund

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk P.E.N.

Norsk rom-befolkning

Norske Kvinnelige Juristers Forening

Norske reindriftsamers landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Primærmedisinsk Verksted

Pro-senteret

Redd Barna

Reform - Ressurssenter for menn

Stiftelsen Rettferd for taperne

Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Rettspolitisk Forening

Riddu Riddu

Romanifolkets Riksforbund

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sami Nisson Forum - Samisk Kvinne Forum

Sarahkka

Samenes Folkeforbund

Samenes Landsforbund

Samisk kvinneorganisasjon

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Skeiv Ungdom

Skeiv Verden

Skogfinske interesser i Norge

Skoltene i Norge

SOS Rasisme

Taternes landsforening

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Barneombudet

Virke

Sijte Jarnge

Samisk høgskole

Reindriftsforvaltningen

Universitetet i Tromsø

Samisk Juristforening

Arran lulesamisk senter

Universitetet i Tromsø

KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Romanes & Romanifolkets Landsforbund

Romani Kultura

Sjuvliano Kerr

Lumake Sjuvla ved Sima Millom

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-,  administrasjons- og kirkedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet

Til toppen