FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373

De forente nasjoner
Sikkerhetsrådet

28. september 2001

Resolusjon 1373

Vedtatt av Sikkerhetsrådet på dets 4385. møte den 28. september 2001

" Sikkerhetsrådet,

" som bekrefter på ny sin resolusjon 1269 (1999) av 19. oktober 1999 og 1368 (2001) av 12. september 2001,

" som også bekrefter på ny sin utvetydige fordømmelse av terrorangrepene som fant sted i New York, Washington D.C. og Pennsylvania 11. september 2001, og som gir uttrykk for at det er fast bestemt på å hindre alle slike handlinger,

" som videre bekrefter på ny at slike handlinger, i likhet med enhver internasjonal terrorhandling, utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet,

" som bekrefter på ny den naturlige rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar anerkjent av FN-pakten og gjentatt i resolusjon 1368 (2001),

" som bekrefter på ny behovet for å bekjempe med alle midler, i samsvar med FN-pakten, enhver trussel mot internasjonal fred og sikkerhet som skyldes terrorhandlinger,

" som er dypt bekymret over økningen i terrorhandlinger i ulike deler av verden som har bakgrunn i intoleranse eller ekstremisme,

" som oppfordrer statene til umiddelbart å samarbeide om å hindre og bekjempe terrorhandlinger, herunder ved å styrke samarbeidet og fullt ut gjennomføre relevante internasjonale konvensjoner om terrorisme,

" som erkjenner nødvendigheten av at statene supplerer internasjonalt samarbeid ved å treffe ytterligere tiltak for å hindre og bekjempe, på sitt territorium og ved alle lovlige midler, finansiering av og forberedelse til terrorhandlinger,

" som bekrefter på ny prinsippet som er fastsatt i Generalforsamlingens erklæring av oktober 1970 (resolusjon 2625 (XXV)) og gjentatt i Sikkerhetsrådets resolusjon 1189 (1998) av 13. august 1998, og som sier at enhver stat har plikt til å avstå fra å organisere, tilskynde til, bistå eller delta i terrorhandlinger i en annen stat eller finne seg i at det foregår organisert virksomhet på statens territorium med sikte på gjennomføringen av slike handlinger,

" som handler i medhold av FN-paktens kapittel VII,

"1. beslutter at alle stater skal:

"a) hindre og bekjempe finansiering av terrorhandlinger,

"b) gjøre det straffbart for statens borgere eller på statens territorium forsettlig å framskaffe eller samle inn økonomiske midler, uansett måte, direkte eller indirekte, i den hensikt å benytte dem, eller vel vitende om at de skal benyttes, til å utføre terrorhandlinger,

"c) uten opphold fryse økonomiske midler og andre finansielle aktiva eller økonomiske ressurser som tilhører personer som begår, eller forsøker å begå, terrorhandlinger, eller som deltar i eller tilrettelegger for gjennomføring av terrorhandlinger; som tilhører virksomheter som direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av slike personer; og som tilhører personer og virksomheter som handler på vegne av, eller etter ordre fra slike personer og virksomheter, herunder økonomiske midler som stammer fra eiendom som direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av slike personer og tilknyttede personer og virksomheter,

"d) forby sine borgere eller personer og virksomheter på sitt territorium å stille økonomiske midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser eller finansielle tjenester eller andre tilsvarende tjenester direkte eller indirekte til rådighet for personer som begår eller forsøker å begå, eller som tilrettelegger for eller deltar i gjennomføringen av terrorhandlinger, for virksomheter som direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av slike personer, og for personer og virksomheter som handler på vegne av eller etter ordre fra slike personer,

"2. beslutter også at alle stater skal:

"a) avstå fra å yte noen form for aktiv eller passiv støtte til virksomheter eller personer som er innblandet i terrorhandlinger, herunder ved å bekjempe rekruttering av medlemmer til terroristgrupper, og ved å eliminere våpenleveranser til terrorister,

"b) treffe de nødvendige tiltak for å hindre at det begås terrorhandlinger, herunder ved å gi tidlig varsling til andre stater gjennom utveksling av informasjon,

"c) nekte trygt tilholdssted for dem som finansierer, planlegger, støtter eller begår terrorhandlinger, eller som tilbyr trygt tilholdssted,

"d) hindre dem som finansierer, planlegger, tilrettelegger for eller begår terrorhandlinger i å bruke sine respektive territorier for slike formål mot andre stater eller deres borgere,

"e) sikre at enhver person som deltar i finansiering av, planlegging av, forberedelser til eller utøvelse av terrorhandlinger, eller som støtter terrorhandlinger, stilles for retten, og i tillegg til ethvert annet tiltak mot dem, sikre at det i interne lover og forskrifter fastsettes at slike terrorhandlinger er alvorlige, straffbare handlinger, og at straffen behørig gjenspeiler hvor alvorlige slike terrorhandlinger er,

"f) gi hverandre størst mulig bistand i forbindelse med etterforskning eller straffesaker knyttet til finansiering av eller støtte til terrorhandlinger, herunder bistand til å innhente bevis som de har i sin besittelse, og som er nødvendige av hensyn til rettsforfølgningen,

"g) hindre bevegelse av terrorister eller terroristgrupper ved å føre effektiv grensekontroll og kontroll med utstedelse av legitimasjonspapirer og reisedokumenter, og gjennom tiltak for å hindre ettergjøring, dokumentfalsk eller ulovlig bruk av legitimasjonspapirer og reisedokumenter,

"3. oppfordrer alle stater til:

"a) å finne måter å intensivere og forsere utvekslingen av operasjonell informasjon, særlig med hensyn til terroristers eller terroristnettverks handlinger eller bevegelser, falske eller forfalskede reisedokumenter, handel med våpen, eksplosiver eller sensitive materialer, terroristgruppers bruk av informasjonsteknologi og den trussel terroristgruppers besittelse av masseødeleggelsesvåpen utgjør,

"b) å utveksle informasjon i samsvar med folkeretten og intern lovgivning og å samarbeide om administrative og juridiske spørsmål for å hindre at det begås terrorhandlinger,

"c) å samarbeide, særlig gjennom bilaterale og multilaterale ordninger og avtaler, om å hindre og bekjempe terrorangrep og treffe tiltak mot personer som begår slike handlinger,

"d) snarest mulig å bli part i de relevante internasjonale konvensjoner og protokoller om terrorisme, herunder Internasjonal konvensjon om bekjempelse av finansiering av terrorisme av 9. desember 1999,

"e) å øke samarbeidet om og fullt ut å gjennomføre de relevante konvensjoner og protokoller om terrorisme og Sikkerhetsrådets resolusjoner 1269 (1999) og 1368 (2001),

"f) å treffe de nødvendige tiltak i samsvar med de relevante bestemmelser i nasjonal rett og folkeretten, herunder internasjonale menneskerettsstandarder, før de innvilger flyktningestatus, for det formål å sikre at asylsøkeren ikke har planlagt, tilrettelagt for eller deltatt i gjennomføringen av terrorhandlinger,

"g) å sikre, i samsvar med folkeretten, at de som begår, organiserer eller tilrettelegger for terrorhandlinger ikke misbruker flyktningestatusen, og at påstander om politiske motiver ikke anerkjennes som grunn til å avslå begjæringer om utlevering av antatte terrorister,

"4. konstaterer med bekymring den nære sammenhengen mellom internasjonal terrorisme og grenseoverskridende organisert kriminalitet, ulovlig narkotikahandel, hvitvasking av penger, ulovlig handel med våpen og ulovlig bevegelse av spaltbart, kjemisk, biologisk og annet potensielt dødbringende materiale, og understreker i denne sammenheng behovet for å styrke samordningen av innsatsen på nasjonalt, subregionalt, regionalt og internasjonalt nivå for å styrke et verdensomspennende tiltak mot den alvorlige utfordringen og trusselen internasjonal sikkerhet står overfor,

"5. erklærer at terrorhandlinger, terrormetoder og utøvelse av terror er i strid med De forente nasjoners mål og prinsipper, og at medvitende finansiering, planlegging og oppfordring til terrorhandlinger også er i strid med De forente nasjoners mål og prinsipper,

"6. beslutter i samsvar med regel 28 i sin foreløpige forretningsorden å nedsette en komité i Sikkerhetsrådet som består av alle Rådets medlemmer, og som skal overvåke gjennomføringen av denne resolusjon med bistand fra den nødvendige ekspertise, og oppfordrer alle stater til å rapportere til komiteen hvilke skritt de har tatt for å gjennomføre denne resolusjon, senest 90 dager etter den dag denne resolusjon er vedtatt og deretter i henhold til en tidsplan som foreslås av komiteen,

"7. ber komiteen definere sine oppgaver, oversende et arbeidsprogram innen 30 dager etter at denne resolusjon er vedtatt, og vurdere den støtten den trenger, i samråd med Generalsekretæren,

"8. gir uttrykk for at det er fast bestemt på å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre full gjennomføring av denne resolusjon i henhold til sitt ansvar etter FN-pakten,

"9. beslutter at saken fortsatt skal stå på dagsordenen."