Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

Svarbrev fra Kanal 2 AS til KKD 7. oktober 2002

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.
0030 Oslo

Bergen, 07.10.02

Deres ref. 2002/3223 ME/ME3 tab:elt

Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

Vi viser til Deres brev av 30. september 2002 om Kanal 2s konsesjonssøknad. Det bekreftes herved at søknaden står ved lag også etter at vi har gjort oss kjent med departementets redegjørelser.

Vi vil imidlertid benytte anledningen til å komme med noen klargjørende opplysninger til et par av punktene i departementets henvendelse.

Sesongmessige variasjoner i radiotilbudet

På bakgrunn av departementets kommentarer til punkt 6 i Kanal 2s søknad, finner vi grunn til å presisere noe nærmere hva vi mener med "sesongmessige variasjoner".

Det er naturlig at programtypene – både i form av tema og konsept – varierer med årstidene. Det gjør de hos alle kringkastere. Enkelte programmer er mer aktuelle i vinterhalvåret enn andre. Disse naturlige variasjonene rokker ikke ved Kanal 2s klare allmennkringkastingsprofil og støter ikke an mot de redaksjonelle ambisjoner som er lagt til grunn i søknaden.

Når vi tar opp temaet "sesongmessige variasjoner" er det fordi vi finner det naturlig at Kanal 2 får frihet til å avvike fra det vanlige, daglige sendeskjemaet i få, bestemte perioder. Særlig aktuelt vil dette være om sommeren og i forbindelse med jul og påske, slik det også er for dagens P4 og samtlige av NRKs allmennkanaler.

Det innebærer f. eks. at Kanal 2 får en noe lettere profil om sommeren, og at nyhets- og aktualitetstilbudet i tråd med at de fleste politiske institusjoner går på lavgir samtidig som store deler av befolkningen har ferie. Det er også aktuelt for Kanal 2 å avvike fra det daglige programskjemaet i påsken og julen i tråd med den posisjon disse høytidene har for den alt overveiende del av befolkningen. Dette er en også en praksis som følges av samtlige norske kringkastere i dag. Det vil f. eks. være aktuelt å ha et fyldigere tilbud av programmer med religiøst tilsnitt i julen enn resten av året, og det vil være aktuelt å ta høyde for at barna har skolefri.

Med sesongmessige variasjoner mener vi også at Kanal 2 naturlig må få beholde den redaksjonelle frihet til selv å porsjonere ut ulike programrekker utover året så lenge dette ikke kommer i konflikt med innholdet i konsesjonsvilkårene. Det innebærer for eksempel at en programrekke innen en bestemt sjanger kan sendes ukentlig i høsthalvåret i stedet for hver 14. dag året igjennom.

Dette rokker på ingen måte ved at Kanal 2 hele året vil tilby et bredt og mangesidig programtilbud med en god kombinasjon av bredde- og dybdetilnærminger. At programtilbudet tematisk og sjangermessig vil variere naturlig over tid, påvirker ikke Kanal 2s grunnleggende redaksjonelle ambisjoner. Jakten på programmer av høy kvalitet, nyskapende vinklinger, gode programledere, gode reportasjer og viktige spørsmål alltid vil stå i sentrum.

Eventuell reklamefinansiering av NRK

Punkt 8.2 i Kanal 2s søknad må ses på bakgrunn av TV 2s konsesjonsvilkår for perioden 2003-2009, der det i § 2-5 heter:

Dersom det i konsesjonsperioden åpnes for hel eller delvis reklamefinansiering av Norsk rikskringkastings allmennkanaler i fjernsyn (NRK 1 og/eller NRK 2), og dette får betydning for TV 2s økonomi, har TV 2 rett til å kreve reforhandling av konsesjonsvilkårene og størrelsen på konsesjonsvederlagene i §§ 2-2 og 2-3. Med mindre partene blir enige innen seks måneder etter at krav om reforhandlinger er fremmet, kan TV 2 frasi seg konsesjonen med seks måneders varsel.

Det er vår oppfatning at eventuell reklamefinansiering av NRKs allmennradiokanaler vil påvirke markedet for radioreklame og konsesjonærens inntektsmuligheter på en slik måte at grunnlaget for å opprettholde en kostbar allmennkringkastingsprofil innen økonomisk forsvarlige rammer etter alt å dømme forsvinner.

Kanal 2 tar departementets merknader til dette punkt til etterretning. Vi opprettholder likevel søknaden, idet vi finner det lite sannsynlig at Stortinget vil åpne for reklamefinansiering av NRKs radiokanaler i nær fremtid.

Øvrige punkter

Når det gjelder de øvrige kommentarene fra departementet, tar vi disse til etterretning og ser ingen grunn til å kommentere dem nærmere.

Vennlig hilsen

Kåre Valebrokk
Styreformann Kanal 2 AS