Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

Brev fra KKD til P4 Radio Hele Norge AS 30.09.2002

P4 Radio Hele Norge AS
v/Rune Brynhildsen
Serviceboks
2626 LILLEHAMMER

Deres ref.

Vår ref.

Dato

2002/3223 ME/ME3 chr:elt

30.09.2002

Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

Kultur- og kirkedepartementet viser til Deres søknad av 4. september 2002 om radiokonsesjon. I søknadens pkt 11 "Forutsetninger og forbehold" blir det presentert en rekke forbehold og forutsetninger. Det uttales videre: " I den utstrekning presiseringer nevnt nedenfor, forutsetninger og forbehold blir brutt, forbeholder P4 seg retten til å kreve en justering av konsesjonsvilkårene, herunder konsesjonsavgiftens størrelse." Nedenfor vil departementet kommentere disse forbeholdene nærmere.

Forholdet til gjeldende konsesjon

Departementet har merket seg Deres vurderinger i forhold til den någjeldende radiokonsesjonen.

Sendernettet

Vedrørende P4s synspunkter omkring evt. justeringer av dagens sendenett, vil vi henvise til utlysningsdokumentets pkt 5 c "Teknisk utbygging og formidling". Departementet skriver her at nettet i den kommende konsesjonsperiode skal ha minst 90 prosent befolkningsdekning, samt at det maksimalt er aktuelt å erstatte tre høyeffektssendere med laveffektssendere.

I øyeblikket ser det ut til at det ikke vil være nødvendig å erstatte mer enn én av høyeffektssenderne (Halden-senderen). Endelig avklaring av dette spørsmålet beror imidlertid bl.a. på frekvenskoordinering med naboland og vi må følgelig forutsette at konsesjonssøkerne forholder seg til beskrivelsen av nettet i utlysningsdokumentet pkt 5 c. Departementet vil ellers vise til den informasjonen som fortløpende legges ut på våre nettsider, jf bla. referat fra møte 17. juni d.å., Post- og teletilsynets brev av 14. august d.å., og departementets redegjørelse av 26. august d.å.

Vi vil for ordens skyld tilføye at det er et premiss for planleggingen av det femte riksnettet at det fjerde riksnettet på FM-båndet fortsatt skal ha minst 90 prosent dekning.

Forbehold om endring av vilkår

I Deres brev uttales videre: " P4s søknad, der vi også aksepterer en høy konsesjonsavgift er basert på at P5 blir pålagt sammenlignbare konsesjonsvilkår og øvrige rammebetingelser som P4. Vi har videre lagt til grunn at NRK forblir lisensfinansiert og uten reklamesendinger på radiosiden. Dersom disse forutsetninger ikke blir oppfylt, vil dette endre vilkårene for en ny konsesjonsperiode, hvilket dermed bør få konsekvenser for konsesjonsvilkårene. Samme forbehold vil påberopes dersom myndighetene i løpet av konsesjonsperioden vesentlig endrer regelverk og rammebetingelsene som ligger til grunn for vår drift."

I utlysningsdokumentet er det redegjort konkret for planene for utlysning av ytterligere én radiokonsesjon. Vi uttaler her at det vil bli stilt program- og vederlagskrav i denne forbindelse. Videre presiseres det at forutsetningene for denne konsesjonen kan bli endret, blant annet som følge av endrede politiske eller tekniske forhold, og at slike endringer i forutsetningene for en femte riksradiokanal ikke vil gi grunnlag for erstatning eller andre rettigheter for noen.

Det følger av dette at den endelige utformingen av konsesjonen for den femte radiokanalen ikke kan danne grunnlag for eventuelle krav om endringer i vilkår for den konsesjonen som De nå søker.

Hvilke krav som i hovedsak vil bli stilt til konsesjonæren fremgår av utlysingsdokumentet. Vi viser også til at ytterligere vilkår kan bli stilt, jf pkt 3, e og pkt 5 første avsnitt. Den fremtidige konsesjonæren må forholde seg til mulige endringer i rammevilkår på lik linje med andre aktører på mediefeltet. Slike mulige endringer vil følgelig ikke gi konsesjonæren noe krav på lempelser i de vilkår som er beskrevet i utlysningen, og som vil bli presisert ved konsesjonstildeling.

P4 nevner også enkelte forbehold knyttet til de vilkår Norkring AS vil tilby den fremtidige konsesjonæren for distribusjon i bakkenettet. Departementet betrakter dette som et forhold mellom distributør og konsesjonær. I utlysingens pkt 5 c forutsetter vi at konsesjonæren inngår nødvendige avtaler for å oppnå den dekningsgrad det er krav om. Distributørens tilbud til konsesjonæren vil ikke kunne danne grunnlag for nedjustering av konsesjonsvederlaget eller lempelse i andre vilkår.

Vi har merket oss Deres merknad om utbyggingstakten i det digitale bakkenettet.

Når det gjelder P4s forbehold om at de endelige konsesjonvilkår i all hovedsak vil samsvare med de føringer som ligger i utlysingsdokumentet, så kan vi bekrefte at dette vil være tilfelle. Dette har også vært utgangspunktet for departementets merknader til P4s forutsetninger nevnt ovenfor. Vi forutsetter at søkeren er kjent med søknadsdokumentets pkt 3, e og pkt 5 første avsnitt, om at forhold omtalt i søknaden kan bli fastsatt som vilkår og at det kan bli fastsatt presiserende og andre vilkår enn de som framgår av pkt 5.

Bekreftelse av om søknaden står ved lag

P4s forbehold er formulert slik at det kan tolkes som en forutsetning for å ønske å få tildelt konsesjonen at forbeholdene blir etterkommet ved utformingen av vilkår for konsesjonen. Departementet ber derfor om at P4 innen 8. oktober 2002 bekrefter om søknaden skal stå ved lag etter å ha gjort seg kjent med departementets redegjørelse i dette brevet.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Kopi: Samtlige konsesjonssøkere