Forbrukerinteresser

Forbrukerinteresser

  • Friere tilgang til tjenester over landegrensene kan sikre forbrukerne økt utvalg og lavere priser.
  • Forslaget gir forbrukerne viktige rettigheter om informasjon i forbindelse med kjøp av tjenester.
  • Fra norsk side foreslår vi å styrke disse ytterligere på visse punkter særlig hva gjelder garantiordninger og rettigheter.
  • Forslaget inneholder et unntak fra opprinnelseslandprinsippet for avtaler som inngås med forbrukere, når reglene som kommer til anvendelse på avtalen ikke er totalharmonisert.
  • Fra norsk side ønsker man å få avklart forholdet mellom tjenestedirektivet og annet regelverk, og at opprinnelseslandsprinsippet ikke skal gjelde der det i harmonisert regelverk er lagt andre prinsipper til grunn

Et viktig mål med direktivet er bl.a. å gjøre det lettere forbrukerne å kjøpe tjenester fra andre land i det indre marked. Direktivet inneholder regler som skal sikre forbrukerne informasjon om tjenesten, og om selgeren og selgers betingelser. Dels gjelder dette informasjon selger alltid skal opplyse om, og dels informasjon som kjøper kan få etter anmodning. I de norske kommentarene har vi konkrete forslag til å forbedre informasjonsrettighetene på visse punkter, blant annet om garantier og forbrukerens rettigheter og plikter etter lovene som kommer til anvendelse. Mange forbrukere er usikre på sine rettigheter når de kjøper tjenester fra et annet land. Slik informasjon er derfor også viktig for å styrke forbrukernes tillit til å handle over landegrensene.

På norsk side mener vi at norsk lov i størst mulig grad skal komme til anvendelse i forbrukerforhold. Forslaget har et unntak for opprinnelseslandsprinsippet i avtaler som inngås med forbrukere, med mindre de regler som kommer til anvendelse er totalharmonisert. Det synes å være visse uklarheter i forholdet mellom dette forslaget og andre direktiver som regulerer tjenester. Dette påpekes fra norsk side, og det foreslås at det klart uttrykkes at det alltid bør være unntak fra opprinnelsesprinsippet når et annet prinsipp enn dette er lagt til grunn i spesifikt harmonisert regelverk for den aktuelle tjeneste.

Uansett er det viktig å huske på at det er forbrukeren selv som skal velge - ingen tvinges gjennom direktivet til å kjøpe tjenester fra andre land.