Fordeling av gjeldsrenter mellom Norge og utenlandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

(Se vedlagte liste)

Deres ref

Vår ref

Dato

98/6924 SA akr/KR

14.9.1998

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om fordeling av gjeldsrenter mellom Norge og utlandet.

I høringsnotatet går departementet inn for å endre skatteloven § 45 andre ledd andre punktum, slik at skattytere som er alminnelig skattepliktige til Norge etter skatteloven § 15 første ledd bokstav a og b kan kreve fullt fradrag i Norge for renteutgifter, med mindre de har inntekt som gjennom skatteavtale er forbeholdt et annet land til beskatning. Har skattyter slik inntekt, foreslås det i høringsnotatet at renteutgifter som kan henføres til denne inntekten ikke kommer til fradrag i Norge (den direkte fordelingsmetode).

Regelen i skatteloven § 45 andre ledd første punktum om fordeling av gjeld mellom Norge og utlandet ved formuesligningen, er foreslått endret på tilsvarende måte.

Departementet har i høringsnotatet også foreslått å oppheve skatteloven § 22 første ledd, slik at det innføres intern hjemmel for å formuesbeskatte utenlandske faste eiendommer og anlegg med tilbehør.

Videre er det foreslått visse endringer i skatteloven § 22 A-8 om inntektsføring (tilbakeføring) av tidligere rentefradrag.

Departementet ønsker kommentarer til både vurderinger, løsninger og utkast til lovtekst. Det understrekes at alle vurderingene i høringsnotatet er foreløpige og at utfallet av høringen avventes før endelig standpunkt tas.

Høringsfristen er 15. desember 1998.


Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

Bjørn Tingvold
avdelingsdirektør


Vedlegg

Saksbehandler: Arthur Kristoffersen, tlf: 22 24 44 51