Foreleggelse utkast til Nasjonal helseberedskapsplan - revidert versjon av Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte første versjon av Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan 31.1.2007, som ledd i oppfølgingen av St. meld. nr. 37 (2004-2005) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering.

Formålet med planen er å gi en samlet oversikt over helse- og omsorgssektorens beredskap, inkludert beredskap for ulike sosiale tjenester. Planen beskriver lov- og plangrunnlag, aktørene i beredskapsorganisasjonen, deres rolle, ansvar, oppgaver og ressurser i forebygging, beredskapsplanlegging og krise- og katastrofesituasjoner.

Vedlagt følger utkast til versjon 2.0 av planen.

Hovedelementer i versjon 2.0 sammenlignet med forrige versjon er:

  • Tittelen endret til Nasjonal helseberedskapsplan
  • Hovedprinsippene og hovedelementene fra versjon 1.0 er videreført
  • Omtale av regelverk, organisering, planer, rutiner, mv er oppdatert
  • Kommunenes ansvar er gitt bredere omtale
  • Samhandling i planlegging og krisehåndtering er gitt bredere omtale
  • Erfaringer fra øvelser og hendelser, som blant annet pandemien i 2009, vulkanutbruddet på Island i 2010, katastrofen i Japan i 2011, terrorangrepet 22. juli 2011, orkanen Dagmar 2011 og terrorangrepet mot Statoils anlegg i Algerie i 2013 ligger til grunn for planen

Departementene vurderer foreleggelse av saken til sine underliggende virksomheter.

Eventuelle merknader til utkastet kan sendes til Helse- og omsprgsdepartementet innen 21. februar i år. Spørsmål til saken kan rettes til avd. dir. Else JB Andersen på telefon 22248515.

Med vennlig hilsen

Ole T. Andersen (e.f.)
ekspedisjonssjef


Else JB Andersen
avdelingsdirektør

Vedlegg: Utkast Nasjonal helseberedskapsplan (pdf)