Fornebu Gate AS

Vi viser til søknad datert 1. desember 2010, hvor det søkes om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 i forbindelse med erverv av aksjer i eiendomsselskapet Fornebu Gate 2 AS. Sikkerhet for ervervet skal stilles i pant i eiendommen, kjøpers fremtidige leieinntekter og andre fordringer samt kontantbeholdning avsatt på konto i selskapets navn til dekning av gjenstående byggekostnader.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon etter aksjeloven § 8-10 andre ledd. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor:

Aksjeloven § 8-10 første ledd setter et generelt forbud mot at et selskap kan stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap.

Forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmenn­aksjeloven § 8-10 oppstiller et generelt unntak fra dette forbudet i saker der visse vilkår er oppfylt. Forskriften får ikke anvendelse i denne saken, der sikkerhets­stillelsen gjelder pant i fast eiendom med bygg under oppføring.

Departementet viser til egen praksis der det fremgår at før bygget er oppført, kan selskapet ikke sies å være i en posisjon der det drifter eiendommen. Det er det oppførte bygget som er gjenstand for driften av eiendommen. Søknaden om pant i fast eiendom må derfor vurderes ut fra departementets adgang til å gi dispensasjon ved enkeltvedtak jf. aksjeloven § 8-10 andre ledd.  

Forarbeidene til aksjeloven tilsier at dispensasjon kan gis dersom transaksjonene har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Hensynene bak forbudet er først og fremst å ivareta aksjonær- og kreditorinteressene, ved at selskapet ikke svekkes økonomisk ved transaksjonen. Videre ivaretas hensynet til arbeidstakere og andre interessenter (underleverandører m.m.).

Hensynet bak regelen i forskriften om at eiendomsselskapet ikke må drive med annen virksomhet er å unngå økt risikoeksponering. I denne saken vil det ikke medføre økt risikoeksponering for eiendomsselskapet at bygget ferdigstilles, og det kan sees på som en forutsetning for selskapets drift og inntjening at bygget ferdigstilles.

Departementet har videre vektlagt at disposisjonen er forretningsmessig begrunnet på normale kommersielle vilkår, og at disposisjonen ikke strider mot hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10.

I forbindelse med Investorprosjekt 92 AS’ erverv av aksjene i Fornebu Gate 2 AS som beskrevet i søknaden gjør Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 andre ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, unntak fra forbudet i § 8-10 mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet.

Fornebu Gate 2 AS kan stille sikkerhet ved pant i (i) eiendommen (ii) enkle pengekrav (factoringpant eller enkeltstående fordringer) (iii) kjøperens fremtidige inntekter under leiekontrakten, og (iv) kontantbeholdning avsatt i selskapets navn til dekning av gjenstående byggekostnad i forbindelse med erverv av aksjene i selskapet slik som beskrevet i søknaden.