Forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser om forsikringsfond

Resultat: Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) kap. 8 Om lov om endringer i lov om foretakspensjon mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

99/3510 FM InA

16.12.1999

Etter forsikringsvirksomhetsloven § 8–2 annet ledd skal de forsikringstekniske avsetningene beregnes utfra en prospektiv metode, det vil si en metode basert på kontantverdien av fremtidige betalingsstrømmer. Finansdepartementet viser til at det har blitt reist spørsmål ved anvendelsen av denne metode for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti. Det er vist til at det for slike forsikringer må foretas avsetninger etter en retrospektiv metode, hvilket i praksis vil si at forsikringsfondet til enhver tid tilsvarer verdien av forsikringstakernes andeler. Avsetninger etter retrospektiv metode synes imidlertid ikke forenlig med forsikringsvirksomhetsloven § 8–2 annet ledd. Det vises til at departementet i brev 6. oktober 1997 ba Kredittilsynet vurdere denne problemstillingen og eventuelt utarbeide forslag til lovendring.

I brev 2. juli 1999 foreslår Kredittilsynet forsikringsvirksomhetsloven § 8-2 annet ledd gis en tilføyelse som åpner for at avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti kan foretas etter en retrospektiv metode. Kredittilsynet viser til at en slik endring vil være forenlig med tredje livsforsikringsdirektiv artikkel 18, hvor det blant annet heter at en retrospektiv metode kan anvendes dersom det kan godtgjøres at de forsikringstekniske avsetninger som følger av metoden, ikke er lavere enn de som følger av en prospektiv metode som er tilstrekkelig forsiktig, eller dersom det ikke er mulig å anvende en prospektiv metode for vedkommende avtaletype. Dette er i følge Kredittilsynet også i tråd med den praksis selskapene benytter ved avsetninger for sparedelen i unit linked forsikringer uten avkastningsgaranti. Etter Kredittilsynets vurdering er den prospektive reserveberegningsmetode anvendelig for alle livsforsikringer med unntak for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.

Finansdepartementet viser til at Kredittilsynets forslag ble forelagt Norges Forsikringsforbund for merknader, jf. brev 13. juli 1999. Forsikringsforbundet finner det "ønskelig med en endring i forsikringsvirksomhetsloven som går lenger enn til en endring som kun gjelder livsforsikring med investeringsvalg", jf. brev 6. august 1999. Forsikringsforbundet foreslår en endring av ordlyden i forsikringsvirksomhetsloven § 8-2 annet ledd som åpner for bruk av "annen forsikringsmatematisk akseptert metode, såfremt forsikringsfondet beregnet etter en slik metode ikke blir lavere enn etter en prospektiv beregningsmetode, eller om denne metoden ikke kan benyttes for angjeldende forsikringstype". Denne ordlyden er etter Forsikringsforbundets syn mer i samsvar med ordlyden i tredje livsforsikringsdirektiv.

Finansdepartementet legger til grunn at en retrospektiv metode etter tredje livdirektiv kun kan benyttes dersom forsikringsfondet beregnet etter denne metoden ikke blir lavere enn beregnet etter en prospektiv metode. Etter departementets oppfatning innebærer dette at det, for å avgjøre hvilken beregningsmetode som gir høyest resultat, uansett vil måtte foretas beregning av avsetninger til forsikringsfondet etter prospektiv metode, dersom slik beregning lar seg gjennomføre.

Etter departementets oppfatning må adgangen til å anvende en retrospektiv metode forankres direkte i lov om forsikringsvirksomhet gjennom en endring av lovens § 8–2 annet ledd. Etter departementets oppfatning vil det på det nåværende tidspunkt ikke være hensiktsmessig å foreta mer omfattende endringer i regelverket enn det som anses nødvendig i forhold til å sikre mulighet til å etterleve avsetningskravene for alle forsikringstyper. Det vises i denne forbindelse til at Banklovkommisjonen for tiden arbeider med oppdatering og fornyelse av virksomhetsreglene for forsikring, som er en del av arbeidet med sjette utredning.

Det vises til at Kredittilsynet på bakgrunn av merknad fra Forsikringsforbundet har foreslått å justere ordlyden noe i forhold til det opprinnelige endringsforslaget, jf. Kredittilsynets brev 20. oktober 1999 til Finansdepartementet. Kredittilsynet foreslår etter dette følgende tilføyelse i forsikringsvirksomhetsloven § 8-2 annet (understreket):

"Forsikringsfondet skal minst utgjøre forskjellen mellom kapitalverdien av selskapets fremtidige forpliktelser som nevnt i første ledd og kapitalverdien av de fremtidige nettopremier (prospektiv beregningsmetode). For forsikringer med investeringsvalg uten avkastningsgaranti, der beregninger etter en prospektiv beregningsmetode ikke kan benyttes, skal forsikringsfondet utgjøre verdien av de eiendeler som forsikringen er tilordnet."

Finansdepartementet vurderer å endre forsikringsvirksomhetsloven § 8-2 annet ledd i tråd med dette forslaget, og ber om høringsinstansenes merknader til dette innen 27. januar 2000.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør