Forsiden

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2020 (deltakerforskriften)

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, § 28 og § 29, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99

Les hele forskriften (pdf-format)