Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015

Heimel: Fastsett av Nærings- og fiskeridepartementet 17. juni 2015 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 26, § 28, § 29a, § 30, § 31a, § 33a og lov 19. desember 2003 om matproduksjon og mattrygghet § 7, § 14, § 15, § 19 og § 26, jf. delegasjonsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Les hele forskriften og vedlegg (pdf-format)

Til toppen