Forskrift om betaling for registrering av retter på andel i borettslag i grunnboken mv.

Forskrift om betaling for registrering av retter på andel i borettslag i grunnboken mv.

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 12. juni 2006 med hjemmel i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) § 6-16 og Kgl.res. 9. desember 2005 nr. 1439.

I

§ 1. Registreringsgebyr

For første gangs innregistrering av andelene i et borettslag i grunnboken betales fem ganger rettsgebyret. For etterfølgende innregistrering av nye andeler i grunnboken betales ett rettsgebyr.

For registrering eller anmerkning på andel i borettslag betales 1/2 ganger rettsgebyret for hvert dokument som registreres eller anmerkes, med mindre annet er bestemt i § 2.

Ved registrering er påføring av attest for registreringen avgjørende for gebyrplikten.

§ 2. Fritak for registreringsgebyr

Gebyr betales ikke for registrering eller anmerkning av:

  1. bevis for at en heftelse er falt bort, eller for at den berettigede samtykker i at den slettes,
  2. overføring av rett til å disponere over andel på grunnlag av uskiftebevilling,
  3. melding som tingrett, gjeldsnemnd eller bostyrer foretar i medhold av konkursloven eller panteloven,
  4. avgjørelse om at noen er satt under vergemål eller opphevelse av vergemål,
  5. utleggsforretning, arrestforretning og midlertidig forføyning,
  6. erklæring fra retten om at det er besluttet gjennomføring av tvangsdekning i en borettslagsandel,
  7. registrering og anmerkning i medhold av gjeldsordningsloven eller
  8. bevis for at en andel eller borett etter borettslagsloven § 2-13 annet ledd skal slettes fra grunnboken.

§ 3. Attester mv.

For pantattest og annen attestert registerutskrift som gjelder andel i borettslag betales 1/5 ganger rettsgebyret. Det betales ett gebyr for hver registerenhet utskriften omfatter.

For oppgave over foreløpig registrerte dokumenter, jf. borettslagsloven § 6-4 annet ledd, eller grupper av slike dokumenter, betales 1/2 ganger rettsgebyret. Gjelder oppgaven registreringer eller anmerkninger for mer enn en kalendermåned, betales 1/2 ganger rettsgebyret for hver påbegynt måned som oppgaven omfatter.

For attestert kopi av registrert dokument som gis av registreringsmyndighet betales 1/5 ganger rettsgebyr.

§ 4. Distribusjon og salg av informasjon fra grunnbok

Norsk Eiendomsinformasjon as har enerett til distribusjon og salg av informasjon direkte fra den sentrale database over grunnboken.

Betalingen for direkte oppslag fra terminaler i databasen og for andre utskrifter enn nevnt i § 3, fastsettes av styret i Norsk Eiendomsinformasjon as. Det samme gjelder også om utskriften formidles i annen form enn som papirutskrift. Inntektene tilfaller Norsk Eiendomsinformasjon as.

§ 5.Kjæremål

For kjæremål over registreringsavgjørelser betales seks ganger rettsgebyret.

Gebyravgjørelser etter forskriften her kan påkjæres. For kjæremål over gebyravgjørelser betales ikke gebyr. For videre kjæremål over gebyravgjørelser betales seks ganger rettsgebyret.

§ 6. Betaling av gebyr

Gebyr for registrering betales på etterskudd. Kravet sendes den som har begjært forretningen. Kravet forfaller til betaling innen 14 dager regnet fra utsendelsen av kravet.

Ved betaling via bank skal forhåndstrykket blankett med kundeidentifikasjon (KID) utstedt av Statens kartverk benyttes. Ved elektronisk behandling skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget til betalers bank. Betalingsformidlere skal avvise elektroniske betalingsoppdrag for gebyrer der det ikke er oppgitt gyldig kundeidentifikasjon (KID).

§ 7. Diverse bestemmelser

I de tilfeller hvor gebyret ender med desimaler, skal gebyret rundes nedover til nærmeste krone.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2006.

For første gangs innregistrering av andeler i borettslag stiftet før 1. juli 2006, betales det ikke gebyr dersom registerføreren har mottatt melding som nevnt i borettslagsloven § 14-9 første ledd før 1. januar 2007.