Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 59.

 

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst.

 

§ 2 Saklig og stedlig virkeområde

Forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg.

 Forskriften gjelder for fartøy:

a)      på eller over 13 meter største lengde fra og med 1. februar 2015.

b)     som er gitt dispensasjon etter forskrift 6. mai 2014 nr 607 om landings- og sluttseddel § 5 sjette ledd eller § 8 tredje ledd,

c)      som har dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg.

d)     som har tråltillatelse gitt i medhold av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften),

e)       som driver trålfiske etter reker i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene uten reketråltillatelse,

f)       som driver trålfiske etter reker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr uten reketråltillatelse,

g)     som fisker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr, og har største lengde mellom 12,00-14,99 meter,

h)     som driver fangst av skjell og

i)       som driver fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard.

Forskriften gjelder ikke for fiske- og fangstfartøy som er omfattet av forskrift

21. desember 2009 nr 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS forskriften).

Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete - og forsøksfartøy.

 

§ 3 Krav til utstyr og omkostninger

Norske fiske- og fangstfartøy som omfattes av forskriften skal ha en elektronisk enhet om bord som tilfredsstiller kravene til smarttelefon, det vil si at enheten må ha et operativsystem som gir mulighet til å kjøre programvare eller applikasjoner.

Meldinger som beskrevet i forskriften skal sendes ved hjelp av Fiskeridirektoratets meldingsapplikasjon.

Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at enheten som er beskrevet her fungerer og at meldingsapplikasjonen er oppdatert før fartøyet forlater havn for fiske eller fangst. 

Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr eller meldingsapplikasjon som nevnt i denne forskrift skal dekkes av fartøyets eier. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av slikt utstyr.

 

§ 4 Melding om oppstart av fiske etter makrell med drivgarn

Fartøy omfattet av denne forskrift og som fisker makrell med drivgarn skal sende melding om oppstart av fiske i henhold til angitt tidsfrist.

Melding om oppstart av fiske skal inneholde følgende opplysninger:

a)

Meldingstype – Melding om oppstart av fiske (OPP)

b)

Løpenummer for meldingen

c)

Fartøyopplysninger

d)

Ansvarshavendes fulle navn

e)

Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) (TTMM)

f)

Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde  E/WGGGDD (WGS-84)

g)

Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

 

§ 5 Melding om kryssing av fjordlinjer

Fartøy omfattet av denne forskrift og som er pålagt å melde ved kryssing av fjordlinjer skal sende melding om kryssing av fjordlinjer i henhold til angitt tidsfrist.

Melding om kryssing av fjordlinjer skal inneholde følgende opplysninger:

a)

Meldingstype – Melding om kryssing av fjordlinjer (KRY)

b)

Løpenummer for meldingen

c)

Fartøyopplysninger

d)

Ansvarshavendes fulle navn

e)

Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) (TTMM)

f)

Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde  E/WGGGDD (WGS-84)

g)

Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

h)

Angivelse av om fartøyet krysser inn eller ut

 

§ 6 Melding om opptak fra lås

Fartøy omfattet av denne forskrift og som setter fangst i lås skal sende melding om opptak av fangst umiddelbart etter at avtale med føringsfartøy om opptak av fangst foreligger.

Melding om opptak av fangst skal inneholde følgende opplysninger:

a)

Meldingstype – Melding om opptak fra lås(FOR)

b)

Løpenummer for meldingen

c)

Fartøyopplysninger

d)

Ansvarshavendes fulle navn

e)

Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) (TTMM)

f)

Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde  E/WGGGDD (WGS-84)

g)

Lokasjon av låset med koordinater (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde  E/WGGGDD (WGS-84)

h)

Antatt opptakstidspunkt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) (TTMM)

i)

Føringsfartøyets radiokallesignal

j)

Fangst i låset fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

k)

Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

 

§ 7 Landingsmelding

 Fartøy omfattet av denne forskrift og som har gjennomført fiskeoperasjoner skal senest 2 timer før anløp til mottaksanlegg, eller landingssted dersom dette ikke er samme sted som mottaksanlegget, sende landingsmelding som beskrevet i denne bestemmelsen. Fartøy som foretar siste fiskeoperasjon nærmere mottaksanlegg enn 2 timer, skal snarest mulig før anløp mottaksanlegg sende landingsmelding.

Fartøy som skal gjennomføre del-landinger skal sende en landingsmelding for hver landing. Tidsfristen angitt i første ledd gjelder i disse tilfellene kun for den første landingen.

Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen.

Landingsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a)

Meldingstype – Landingsmelding (LND)

b)

Løpenummer for meldingen

c)

Fartøyopplysninger

d)

Ansvarshavendes fulle navn

e)

Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) (TTMM)

f)

Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde  E/WGGGDD (WGS-84)

g)

Dato og tid for anløp til havn eller landingssted i UTC (ÅÅÅÅMMDD) (TTMM)

h)

Mottaksanlegg

i)

Landingssted

j)

Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

 

 § 8 Melding om kaisalg

Fartøy omfattet av denne forskrift og som har dispensasjon for kaisalg skal sende melding om kaisalg når salget er avsluttet for dagen, eller senest før en forlater salgsplassen

Melding om kaisalg skal inneholde følgende opplysninger:

a)

Meldingstype – Melding om kaisalg (KAI)

b)

Løpenummer for meldingen

c)

Fartøyopplysninger

d)

Ansvarshavendes fulle navn

e)

Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) (TTMM)

f)

Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde  E/WGGGDD (WGS-84)

f)

Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

 

§ 9 Posisjonsrapportering

Fartøy omfattet av denne forskrift er pålagt å registrere og sende inn posisjoner med Fiskeridirektoratets meldingsapplikasjon.

 

§ 10 Returmelding

Fiskeridirektoratet bekrefter mottak av melding angitt i denne forskrift automatisk med en returmelding. Melding sendt i henhold til denne forskrift anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding.

Returmeldingen innebærer en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og lagret i direktoratets system. Returmelding betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

Returmeldingen vil vises i meldingsapplikasjonen og vil inneholde følgende opplysninger:

a)      Meldingstype – Returmelding (RET)

b)      Nummeret på den kvitterte meldingen

c)      Dato og tidspunkt meldingen er sendt i UTC

d)     Meldingsstatus (ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent)

 

§ 11 Registrering utenfor sendingsutstyrets dekningsområde

Dersom fartøyet er utenfor sendingsutstyrets (smarttelefonen, den elektroniske enheten eller applikasjonen) dekningsområde skal melding som angitt i denne forskrift likevel registreres og lagres i meldingsapplikasjonen. Er meldingen registrert og lagret riktig anses meldingen mottatt av Fiskeridirektoratet, jf § 10 første ledd.

Meldingsapplikasjon vil automatisk sende registrerte meldinger når fartøyet igjen er innenfor sendingsutstyrets dekningsområde. Den som skal sende meldingen skal sørge for at sendingsutstyret er på når fartøyet igjen er innenfor sendingsutstyrets dekningsområde.

 

§ 12 Tilgang til egne meldinger

Meldinger innsendt i henhold til denne forskrift skal registreres og lagres i Fiskeridirektoratets registre, og skal ved forespørsel gjøres tilgjengelig for ansvarshavende om bord og fartøyeier.

 

§ 13 Adgang til å korrigere meldinger

Melding som er sendt i henhold til denne forskrift kan korrigeres ved sending av ny melding. Når korrigert melding er mottatt av Fiskeridirektoratet vil meldingen bli kontrollert og lagret i direktoratets system. Dette betyr ikke at den korrigerte meldingen er kontrollert opp mot regelverket og de faktiske forhold.

 

§ 14 Krav til utbedring av feil

Dersom det har oppstått feil ved sendingsutstyret slik at kravene i denne forskriften ikke kan oppfylles, kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten at sendingsutstyret tilfredsstiller kravene i denne forskriften. Fiskeridirektoratet kan for enkeltturer gi dispensasjon til å starte fiske uten at disse kravene er oppfylt.

Dersom det oppstår feil ved sendingsutstyret mens fartøyet er på fiskefeltet, må utstyret eller applikasjonen repareres, erstattes eller oppdateres så snart fartøyet kommer til havn.

 

§ 15 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette andre rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan også gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, for eksempel regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

 

§ 16 Dispensasjonsadgang

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

 

§ 17 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven

 

§ 18 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62 og 64.

 

§ 19 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. februar 2015. Samtidig oppheves forskrift 23. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy. Fiskeridirektoratet bestemmer når rapporteringskravene angitt i forskrift §§ 4-6 og §§ 8-9 trer i kraft.

Til toppen