Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 28

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20.5.2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

I

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

Nytt § 28 første ledd skal lyde

Garn, teiner og line skal røktes slik at det unngås skade og tap av fangst. Redskapene skal røktes minst en gang per uke med mindre annet er bestemt.

II

Endringen trer i kraft 1.6.2020