Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Fastsatt ved kongelig resolusjon 6. desember 2002

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Fastsatt ved kongelig resolusjon 6. desember 2002, med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 §§ 2 og 31b. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1.Trafikkforseelser som kan bøtelegges ved forenklet forelegg

1. Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

- når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er,

a) til og med 5 km/t

kr 500,-

b) til og med 10 km/t

kr 1100,-

c) til og med 15 km/t

kr 1800,-

d) til og med 20 km/t

kr 2500,-

e) til og med 25 km/t

kr 4000,-

når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er,

j) til og med 5 km/t

kr 500,-

k) til og med 10 km/t

kr 1000,-

l) til og med 15 km/t

kr 1700,-

m) til og med 20 km/t

kr 2300,-

n) til og med 25 km/t

kr 3000,-

o) til og med 30 km/t

kr 4000,-

p) til og med 35 km/t

kr 5000,-

2. kjøring med motorvogn i strid med trafikksignallys med fast eller blinkende lys med rød farge,skiltforskriftene §§ 23 og 24 - kr 3500,-

3. kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene,

302 Innkjøring forbudt,
306.0, 306.1 og 306.3-5 Trafikkforbud,
330 Svingforbud,
332 Vendingsforbud,
402 Påbudt kjøreretning,
404 Påbudt kjørefelt,
406 Påbudt rundkjøring,
508 Kollektivfelt, trafikkreglene § 5
526 Envegskjøring - kr 3000,-

4. kjøring med motorvogn

a) på eller over sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken linje, skiltforskriftene § 22 og § 21 nr. 4
b) på fortau, sykkelfelt (skilt 520), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene §
c) i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene § 6 - kr 2000,-

5. trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn,

a) til høyre
b) like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte
c) foran gangfelt
d) ved ikke å ha forvisset seg om at
1)den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller
2)ingen bakenforkjørende har begynt å kjøre forbi ham
e) i strid med trafikkskilt 334
Forbikjøringsforbud kr - 3500,-

6. fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt,

a) i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp,
b) overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7,
c) overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9,
d) ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, trafikkreglene § 7,
e) overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, trafikkreglene § 7,
f) i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel - kr 3500,-

7.kjøring med motorvogn,

a) uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
b) uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
c) med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
d) uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3
e) der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23
f) med større antall personer på noen av sitteinnretningene, eller på andre plasser enn kjøretøyet er registrert for, forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1,
g) der foreskrevne kjennemerker mangler, forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5 - kr 1000,-

8. kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er

foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkel er registrert for, vegtrafikkloven

§ 23 jf. § 13 - kr 3000.-

9. vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy,

a) under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker - kr 1500,-
b) 3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker - kr 3 000,-

10. trafikkreglene § 4, kjøring med traktor som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller med moped på motorveg - kr 1000,-

11. kjøring med sykkel,
a) uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15 og forskrift om krav til sykkel § 5
b) i strid med trafikksignallys med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriftene §§ 23 og 24

c) i strid med skilt

302 Innkjøring forbudt
306.0 Forbudt for alle kjøretøyer
306.6 Forbudt for syklende
306.8 Forbudt for syklende og gående

d) på motorveg, trafikkreglene § 4 - kr 500,-

12. Overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23b - kr 500,-

§ 2 skal lyde:

§ 2. Fellesbot

Foreligger det flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 %. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige - kr 7000,-.

Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.

§ 3 skal lyde:

§ 3.Subsidiær fengselsstraff

Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

1. ved bot til og med kr 1500,-:

3 dagers fengsel

2. ved bot til og med kr 2000,-:

5 dagers fengsel

3. ved bot til og med kr 2500,-

7 dagers fengsel

4. ved bot til og med kr 3500,-:

11 dagers fengsel

5.ved bot over kr 3500,-:

15 dagers fengsel

Ikrafttredelsesbestemmelser.

Endringene trer i kraft 1. januar 2003.