Forskrift om endring av forskrift 7. desember 2012 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften)

Fiskeri- og kystdepartementet har 31. juli 2013 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99, fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 7. desember 2012 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 41 første ledd bokstav e (ny) skal lyde:

       e. under utøvelse av fangst må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet.

II 

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2013.

Til toppen