Forskrift om endring av forskrift av 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften)

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13.01.2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39, 43 og 59.

Les forskriften (pdf-format)