Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2020 mv.

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. november 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

I

I forskrift 18. desember 2019 nr. 1993 om regulering av fisket etter makrell i 2020 gjøres følgende endringer:

§15 a (ny) skal lyde:

§ 15 a. Fiske med snurrevad

Det er forbudt å fiske etter makrell med snurrevad i andre områder enn de som fremkommer i utøvelsesforskriften § 3 nr. 4 (Skagerrak).

Fiskeridirektoratet kan som en prøveordning gi dispensasjon fra forbudet i første ledd for fartøy i lukket gruppe for fiske innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene mellom N 58° 45` og N 58° 06,50` og vest for følgende 9 linjer:

1. N 58° 28,50` Ø 005° 51,66`

N 58° 28,53` Ø 005° 51,35`

 

2. N 58° 27,27` Ø 005° 53,42`

N 58° 27,88` Ø 005° 52,87`

 

3. N 58° 24,50` Ø 006° 00,57`

N 58° 24,50` Ø 005° 57,87`

 

4. N 58° 19,90` Ø 006° 13,00`

N 58° 20,04` Ø 006° 12,02`

 

5. N 58° 19,41` Ø 006° 15,75`

N 58° 19,42` Ø 006° 15,11`

 

6. N 58° 18,63` Ø 006° 19,70`

N 58° 18,63` Ø 006° 19,38`

 

7. N 58° 16,54` Ø 006° 22,97`

N 58° 16,67` Ø 006° 22,67`

 

8. N 58° 14,70` Ø 006° 31,74`

N 58° 14,92` Ø 006° 31,83`

 

9. N 58° 10,68` Ø 006° 37,43`

N 58° 12,66` Ø 006° 32,93`

Søknad om dispensasjon etter annet ledd sendes til postmottak@fiskeridir.no og må inneholde informasjon om fartøyets navn, kallesignal, registreringsnummer, kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for fisket samt informasjon om tid og sted for fisket. Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans.

 

II

I forskrift 12. desember 2019 nr. 1733 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2020 (deltakerforskriften) gjøres følgende endringer:

§17 tredje ledd skal lyde:

Fartøy med deltakeradgang etter første ledd, jf. annet ledd, kan benytte not i den utstrekning den årlige forskriften om regulering av fisket etter makrell åpner for dette, og trål i den utstrekning dette er unntatt fra konsesjonskravet i medhold av konsesjonsforskriften § 1-1 annet ledd fjerde punktum. Slike fartøy kan benytte snurrevad i medhold av utøvelsesforskriften §§ 3 nr. 4 og 5 eller i medhold av dispensasjon tildelt etter forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2020 § 15 a.

§18 andre ledd skal lyde:

Fartøy med deltakeradgang etter første ledd kan benytte garn og snøre i den utstrekning den årlige forskriften om regulering av fisket etter makrell åpner for dette, og trål i den utstrekning dette er unntatt fra konsesjonskravet i medhold av konsesjonsforskriften § 1-1 annet ledd fjerde punktum. Slike fartøy kan benytte snurrevad i medhold av utøvelsesforskriften §§ 3 nr. 4 og 5 eller i medhold av dispensasjon tildelt etter forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2020 § 15 a.


§19 andre ledd skal lyde:

Fartøy med deltakeradgang etter første ledd kan benytte trål i den utstrekning dette er unntatt fra konsesjonskravet i medhold av konsesjonsforskriften § 1-1 annet ledd tredje og fjerde punktum. Slike fartøy kan benytte snurrevad i medhold av utøvelsesforskriften §§ 3 nr. 4 og 5 eller i medhold av dispensasjon tildelt etter forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2020 § 15 a.

III

Forskriften trer i kraft straks