Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Fiskeri- og kystdepartementet har 3. oktober 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

§ 33d tredje ledd (endret) skal lyde:

Ved fiske etter sild med not i områder sør for 70° 40,50′ N og vest for 22° 00,00′ Ø, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt for fartøy under 21 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjene.

§ 33d femte ledd (nytt) skal lyde:

Ved fiske etter makrell fra og med Nordland fylke og sørover, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, med unntak av i Andfjorden sør for fjordlinjen ved Dverberg og i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

§ 33d sjette ledd (nytt) skal lyde:

Ved fiske etter brisling fra og med Trondheimsfjorden og sørover, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt å fiske innenfor fjordlinjene.

§ 33d sjuende ledd (nytt) skal lyde:

Ved fiske etter hyse og sei med line fra og med Vestfjorden i Nordland og sørover, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt for fartøy under 21 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjene, med unntak av i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen