Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Fiskeri- og kystdepartementet har 2. juli 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.

Fiskeri- og kystdepartementet har 2. juli 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

§ 33d fjerde ledd (endret) skal lyde:

Ved fiske etter sei med not nord for Kibergsneset mellom N 70° 17,34′ Ø 31° 03,83′ og N 70° 21,70′ Ø 31° 08,66′, i Laksefjorden, i Porsangerfjorden og i et område innenfor Sørøya mellom N 70° 58,00′ Ø 24° 32,10′ og N 70° 23,50′ Ø 21° 42,48′er det i perioden frem til og med 30. november 2013 uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, men utenfor linjer som er angitt i vedlegg 5 til denne forskriften, når fartøyet er forhåndsregistrert (påmeldt) hos Fiskeridirektoratet og rapporterer i henhold til krav som stilles.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen