Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

 Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2013 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15 a. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

                                                                       I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endring:

 

§ 9-49 nytt annet ledd skal lyde:

 

Verdipapirforetak er inntil videre unntatt fra bestemmelsen i verdipapirhandelloven § 9-15 a.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

 

Til toppen