Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 3. april 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-15-1 tredje ledd skal lyde:

(3) Gaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 2 000 kroner per år regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp.

§ 5-15-3 første ledd skal lyde:

  1. Personalrabatter, herunder 100 prosent rabatt, på varer og tjenester som mottas i et arbeidsforhold regnes ikke som skattepliktig inntekt for den del av rabattene som samlet gir en prisreduksjon på inntil 8 000 kroner per år. Bestemmelsene i dette ledd gjelder varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

III

For personalrabatt på billett mv. som kan benyttes til persontransporttjenester i inntektsåret 2019 gjelder følgende overgangsregler:

Personalrabatter som nevnt i § 5-15-3 første ledd på billetter mv. som kan benyttes til persontransporttjenester før 1. juli 2019, regnes ikke som skattepliktig inntekt selv om prisreduksjonen overstiger 8 000 kroner. Personalrabatt på persontransporttjenester som kan benyttes i perioden 1. juli til 31. desember 2019 omfattes av bestemmelsene i § 5-15-3 første ledd.