Forskrift om endring i forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 02.11. 2007 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 25, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 761.

I forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

I

§ 107 annet ledd skal lyde:
Besøksvisum gis vanligvis for én innreise. Ved særlige behov kan det gis for et bestemt eller ubestemt antall innreiser innen et tidsrom av 12 måneder. Etter nærmere retningslinjer fastsatt av departementet kan visum for bestemte kategorier av personer gis for et bestemt eller ubestemt antall innreiser innen et tidsrom av inntil fem år.

II

Forskriften gjelder fra den tid departementet bestemmer.