Forskrift om endring i forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2006

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet [dd.mm…] i medhold av lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt §§ 9 og 50. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. IX om måleinstrumenter nr. 27b (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF om måleinstrumenter).

I

I forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering gjøres følgende endringer:

Overskriften til § 21 skal lyde:

Salg av ujusterte eller ikke-godkjente måle- og vektredskaper

§ 21 første setning skal lyde:

Følgende typer redskaper er unntatt fra lov om mål og vekt § 9 første ledd bokstav d om generell justerplikt eller annen godkjenningsordningNorge er forpliktet til å godta gjennom internasjonale avtaler for alle måle- og vektredskaper som selges eller holdes til salgs:

§ 21 nr. 4 oppheves.

Ny § 21 nr. 23 skal lyde:

Måleredskaper som framvises på messer, utstillinger, demonstrasjoner og lignende, forutsatt at et synlig skilt klart angir at måleredskapet ikke er i samsvar med fastsatte krav og ikke kan gjøres tilgjengelig på markedet og/eller tas i bruk før det er brakt i samsvar med de kravene som gjelder for det aktuelle måleredskapet.

II

Denne forskriften trer i kraft 30. oktober 2006.