Forskrift om endring i forskrift av 15.12.2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

Forskrift om endring i forskrift av 15.12.2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den 21. oktober 2003 med hjemmel i lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 49 nr. 2.

I

I forskrift av 15.12.2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner skal § 1 annet ledd første setning lyde:

”Denne forskriften gjelder også for kommunale og fylkeskommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, med unntak av kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet og avlegger årsregnskap etter forskrift av 17. desember 1999 nr. 1569 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 7.”

I forskrift av 15.12.2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner skal merknad til annet ledd første setning lyde:

”Forskriften gjelder også for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak og for kommunale institusjoner, med unntak av kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet og som fører regnskap etter regnskapsloven. For disse gjelder forskrift av 21. oktober 2003 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet.”

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2004.