Forskrift om endring i forskrift av 15.12.2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

Forskrift om endring i forskrift av 15.12.2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner.

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den 3.6.2004 med hjemmel i lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 49 nr. 2.

I

I forskrift av 15.12.2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner gjøres følgende endring.

§ 11 (om rapporteringstidspunkt for kvartalsrapporteringen) skal lyde:

Kvartalsvis rapportering til statlige myndigheter etter § 10 skal oversendes til Statistisk sentralbyrå innen følgende frister:

20. april for 1. kvartal

5. august for 2. kvartal

20. oktober for 3. kvartal

20. januar i påfølgende år for 4. kvartal.

II

Endringene trer i kraft 3. juni 2004.