Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift av 26.november 2010 nr. 1475 om registrering som kjøper av fangst

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19.12.2014 med hjemmel i lov av 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 38.

 

I

§ 1 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder for kjøpere i første hånd av fangst som er omfattet av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) eller forskrifter fastsatt i medhold av fiskesalslagslova.

 

§ 2 tredje ledd skal lyde:

Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/steng.

 

§ 3 oppheves

 

§ 4 første ledd skal lyde:

For å bli registrert som kjøper må søker være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, og sende søknad til Fiskeridirektoratet Region Nordland med opplysninger om:

 

a) søker/foretakets organisasjonsnummer, navn, adresse, telefon- og telefaksnummer, e-post adresse, samt navn og adresse for styreformann og daglig leder

b) nøyaktig stedsangivelse for hvor kjøp av fangst skal skje. Dette omfatter også mottaksstasjon og lignende. Med nøyaktig stedsangivelse menes besøksadresse og kommunenummeret hvor anlegget geografisk er plassert, eventuelt godkjenningsnummer, samt nøyaktige koordinater angitt i grader og desimalminutter.

 

c) at kjøper forplikter seg til å holde seg orientert om og overholde salgsorganisasjonens forretningsregler og omsetnings- og salgsbestemmelser, herunder til enhver tid stille den bankgaranti eller tilsvarende sikkerhet som salgsorganisasjonene krever, jf. lov 21. juni nr. 75 om førstehandsomsetning av viltelevande marine ressursar § 10

 

§  4, andre ledd, skal lyde:

Dersom det søkes om registrering for å drive kjøp ved flere anlegg eller steder gjelder bokstav b for det enkelte anlegg eller sted.

 

  • § 4, fjerde ledd, første punktum skal lyde:

Opplysningsplikten i bokstav b gjelder ikke for mottak og kjøp som foregår på sjøen.

 

§ 5 skal lyde:

§ 5. Antall kjøpere ved samme anlegg

Det kan bare registreres én kjøper ved samme anlegg.

Fiskeridirektoratet Region Nordland kan tillate registrering av flere kjøpere på samme anlegg. Det kan stilles vilkår i tillatelsen.

§ 7 første ledd skal lyde:

Vedkommende salgsorganisasjon kan med øyeblikkelig virkning treffe vedtak om suspensjon av adgangen til å stå registrert som kjøper dersom kjøper ikke stiller garanti eller tilsvarende sikkerhet i henhold til salgsorganisasjonens salgsvilkår, jf. lov 21.juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 10.

 

§ 7 andre ledd, skal lyde:

Vedtak om suspensjon som nevnt i første ledd opphører fra det tidspunkt salgsorganisasjonen bekrefter ovenfor Fiskeridirektoratet Region Nordland at kjøper igjen stiller garanti.

 

§ 8 skal lyde:

§ 8. Tilbakekall av registreringen

Registrering som kjøper kan kalles tilbake dersom

a)      Kjøper ikke har kjøpt fangst i første hånd i en tidsperiode på 12 måneder, eller

b)      Kjøper ikke til enhver tid fyller vilkårene i § 4

 

   Vedtak om tilbakekall kan gjøres midlertidig. I slike tilfeller kan det fastsettes at kjøper ikke trenger å søke på nytt når tilbakekallsperioden er utløpt.

§ 9 skal lyde

§ 9 Unntak fra hovedreglene

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 13 oppheves

§ 15 første ledd skal lyde:

Denne forskrift trer i kraft 1.1.2015.

II

 

Forskriften trer i kraft 1.1.2015

 

Til toppen