Forskrift om endring i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24.04.19 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9, § 12 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

                                I
I forskrift 28. juni 2013 nr 844 om kvalitet på fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften) gjøres følgende endring:

Kap VI. Særlige bestemmelser om oppdrettet fisk

§ 17 første ledd skal lyde:

§ 17 Sortering, feilretting og bruk til ulike formål

Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum.

 

                            II
Endringen trer i kraft straks.