Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 14. mars 2019 med hjemmel i lov 19. mai 1933 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

 

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-22-1 skal lyde:

§ 3-22-1. Saklig virkeområde

(1) Avgiftsplikten omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norsk lufthavn, unntatt flyginger fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

(2) Avgiften betales per passasjer med de satser som framgår av Stortingets vedtak § 1, avhengig av sluttdestinasjon. Flyginger med sluttdestinasjon i land og områder som framgår av listen under ilegges lav sats. Flyginger med sluttdestinasjon i andre land og områder ilegges høy sats.

 

Albania

Moldova

Andorra

Monaco

Belgia

Montenegro

Bosnia-Hercegovina

Nederland

Bulgaria

Norge

Danmark, med unntak av Grønland

Polen

Estland

Portugal

Finland

Romania

Frankrike, med unntak av oversjøiske departementer, territorier og samfunn

Russland vest for Uralfjellene

Hellas

San Marino

Hviterussland

Serbia

Irland

Slovakia

Island

Slovenia

Italia

Spania

Kosovo

Storbritannia

Kroatia

Sveits

Kypros

Sverige

Latvia

Tsjekkia

Liechtenstein

Tyskland

Litauen

Ukraina

Luxemburg

Ungarn

Makedonia

Vatikanstaten

Malta

Østerrike

Moldova

 

(3) Med ervervsmessig flyging menes all flyging unntatt militærflyging og flyging i rednings-, nød­hjelps- eller ambulansetjeneste.

(4) Med militærflyging menes flyging av militært personell i tjeneste utført på spesielt oppdrag fra militær myndighet eller annen kompetent myndighet når flygingen omfattes av luftfartsloven kapittel XVII.

 

(5) Med sluttdestinasjon menes den destinasjonen der reisen er planlagt å ende. Sluttdestinasjonen må framgå av reisedokumentene.

§ 3-22-5 annet ledd skal lyde:

(2) Den første flygingen i en transitt- eller transferreise er avgiftspliktig når avgangslufthavnen er norsk, mens alle påfølgende flyginger er fritatt for avgift. Hvilken sats som ilegges den første flygingen er avhengig av reisens sluttdestinasjon.

II

Endringene under I trer i kraft 1. april 2019.