Forskrift om endringer i forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda og forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.

Kongelig resolusjon av 19.11.03

Forskrift om endringer i forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda og forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.

  1. Innledning

Helsedepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om endringer i forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda og forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.

  1. Bakgrunn

Pasientskadeloven trådte i kraft for den offentlige helsetjenesten 1. januar 2003, men ikrafttredelse ble utsatt for privat helsetjeneste. Med forskriftene som her foreslås, samt lovendringer i pasientskadeloven som er vedtatt tidligere i år (Ot.prp. nr. 74 (2002-2003)), legges det opp til at lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader m.v. (pasientskadeloven) kan tre i kraft i sin helhet.

Pasientskadeloven trådte i kraft bare for den offentlige helsetjenesten fordi forsikringsbransjen ikke ønsket å tilby forsikringer slik loven var vedtatt. Ikrafttredelse av loven ble derfor utsatt for privat helsetjenestevirksomhet. Pasientskadeloven ble tidligere i år endret slik at det nå er forsikringsselskapene selv som skal utrede de krav de kan bli ansvarlige for å dekke. Dette var en viktig forutsetning for forsikringsbransjens deltagelse i dette markedet.

Det legges nå opp til at pasientskadeloven skal tre i kraft i sin helhet 1. januar 2004, og at forskriftene trer i kraft fra samme tidspunkt.

Utkast til forskrift om endring av forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda og forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv. har vært på en bred høring som ble avsluttet 25. august 2003.

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har særlig pekt på at det private markedet blir lite ettersom hva som anses som offentlig helsetjeneste og dermed dekket av Norsk Pasientskadeerstatning sitt ansvar, er utvidet ved lovens regulering.

Departementet har i utforming av forskriftene tatt hensyn til behovet for et fungerende forsikringsmarked for privat helsevirksomhet, som ikke oppstiller en offentlig monopolsituasjon. Dette samsvarer med Norges EØS-forpliktelser. Pasientene er gitt trygghet for at de har rett til erstatning etter reglene i pasientskadeloven med forskrifter uansett om skaden skjer i offentlig eller privat virksomhet. Samtidig er det tatt hensyn til helsepersonellets behov for dekning for det ansvar personellet kan komme i dersom en pasientskade oppstår.

3 Departementets vurderinger og forslag

I forslag til forskrift om endring av forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda legges det opp til en grensedraging mellom offentlig og privat sektor som gjør at det private markedet blir størst mulig innenfor pasientskadelovens rammer. Dette er således ikke foreslått endret i forhold til forskriften slik den gjelder i dag.

I forslaget foreslås blant annet at ansvaret for skader som inntreffer utenfor helsepersonellets profesjonelle virksomhet, men i øyeblikkelig hjelp-situasjoner, der helsepersonell plikter å gi hjelp, jf. helsepersonelloven § 7, omfattes av definisjonen av offentlig helsetjeneste. Det får den betydning at Norsk Pasientskadeerstatning blir ansvarlig for disse skadene uavhengig av om helsepersonellet i sitt arbeid er tilknyttet offentlig eller privat virksomhet.

Det foreslås bestemmelser som nærmere regulerer muligheten til å anmode Pasientskadenemnda om at saker som ikke er ferdigbehandlet etter to år i Norsk Pasientskadeerstatning eller hos forsikringsgiver, kan behandles av Pasientskadenemnda i annen instans på tross av at førsteinstansen (NPE eller forsikringsgiver) ikke har fullført sin behandling av saken. Bestemmelsen skal sikre at krav om erstatning gis den nødvendige prioritet i førsteinstansen.

Det er tatt inn en bestemmelse om egenandeler med virkning for de krav Norsk Pasientskadeerstatning blir ansvarlig for å dekke.

I forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv. foreslås blant annet bestemmelser om helsepersonellets forsikringsplikt og om forsikringsvilkår. Derunder foreslås bestemmelser om forsikringsselskapenes adgang til å avtale maksimalgrense for eventuelle erstatningsutbetalinger. Det foreslås videre bestemmelser om dekning av ansvaret der det ikke foreligger forsikring, gjennom en pasientforsikringsforening, der selskapene som tilbyr forsikringer i markedet må delta.

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har uttalt bekymring over at det private markedet for forsikringer til helsepersonell blir mindre etter den nye loven med forskrifter. Den har lagt vekt på at plikten for de deltagende selskapene til å delta i pasientforsikringsforening og dermed stå samlet ansvarlig for de tilfeller der det ikke foreligger forsikring, fremstår risikofylt. For å beregne denne risikoen har FNH pekt på behov for kontroll med at forsikringsplikten overholdes.

I lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3 første ledd fremgår at ” Enhver som yter helsetjeneste skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter.

Det er Helsetilsynet i fylket som har tilsynsansvaret for at dette overholdes, jf lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 første ledd. Det ligger derfor inn under deres kompetanse å føre tilsyn med at de krav som følger av lovgivning, derunder pasientskadeloven med forskrifter, er overholdt. Helsedepartementet vil for 2004 gi Helsetilsynet i oppdrag å prioritere tilsyn med at forsikringsplikten overholdes. Departementet tar dessuten sikte på at det utarbeides et informasjonopplegg for å gjøre helsepersonellet kjent med sin plikt til å forsikre seg.

Departementet vil samtidig bidra til at det tallmessige grunnlaget for å kunne beregne risiko knyttet til denne type forsikringsvirksomhet, blir best mulig.

Finansdepartementet og Helsedepartementet vil når pasientskadeloven og forskrifter i sin helhet har virket en tid vurdere omfanget av manglende forsikringsdekning og ordningen med at forsikringsselskapene har ansvaret for tilfeller der forsikringsplikten ikke er overholdt.

Helsedepartementet

t i l r å r :

Forskrift om endringer i forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda og forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv. fastsettes i samsvar med vedla