Forskrift om endringer i forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

Helse- og omsorgsdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd: Bent Høie

 

 

 

 

Ref. nr.:  

 

Saksnr.:    13/4073

 

Dato:        13.12.13

 

 

Forskrift om endringer i forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) 

1. Bakgrunn

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte  i kraft 1. januar 2012. Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 17. januar i år tekniske endringer i mange ulike forskrifter som følge av denne  loven. Flere forskrifter må imidlertid endres ved kongelig resolusjon, fordi myndighet til å gi forskrift på det aktuelle området er gitt til Kongen i statsråd. Dette gjelder blant annet forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS).

2.  Departementets forslag

Forslagene til forskriftsendringer går ut på at lovhenvisningene og begrepsbruken oppdateres, slik at de er i samsvar med ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. ”Pleie- og omsorgstjenester” foreslås erstattet med ”helse- og omsorgstjenester” fordi ”pleie- og omsorgstjenester” ikke er brukt i den nye loven. Det er også foreslått at dagens definisjon av”pleie- og omsorgstjenester” (§ 1-2 nr. 5) erstattes av en ny bestemmelse (§ 1-1a) som avgrenser virkeområdet for forskriften.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet

t i l r å r : 

Forskrift om endringer i forskrift 17. februar 2006 nr. 204  om pseudonymt register for individbasert pleie-  og omsorgsstatisikk fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.