Forskrift om endringer i utlendingsforskriften vedrørende adgangen for studenter til å få tillatelse til deltidsarbeid ved siden av studiene mv.

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 23. mai 2007 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 7 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 30.juni 2006 nr. 761.

  

I.
I forskrift 21. desember 1990 nr 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 17 fjerde ledd skal lyde:
Utlending som gis oppholdstillatelse etter § 4 første ledd, skal samtidig gis tillatelse til deltidsarbeid for 20 timer i uken og heltidsarbeid i de ordinære feriene, eventuelt også heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom når det foreligger dokumentasjon på at arbeidet er en del av utdanningen. For tillatelse som nevnt i første punktum, kreves ikke konkret arbeidstilbud. Tillatelse til heltidsarbeid kan også gis for et avgrenset tidsrom når arbeidet er en helt nødvendig forutsetning for opptak på videre utdanning innen samme studieretning og det foreligger konkret arbeidstilbud.

§ 17 syvende ledd skal lyde:
Tillatelse etter denne paragraf skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted med unntak for tillatelse etter fjerde ledd når det ikke kreves konkret arbeidstilbud.

§ 35 annet ledd skal lyde:
For tillatelse til søker som nevnt i § 4 første ledd, er det i tillegg et vilkår at søkeren har tilfredsstillende fremgang i utdanningen. Vedkommende utdanningsinstitusjon skal avgi uttalelse om dette og om fortsatt tillatelse til deltidsarbeid mv. antas å være til ulempe for gjennomføring av utdanningen, jf. § 17 fjerde ledd, herunder om det bør settes begrensninger i antall timer i uken. Ved eventuell endring i studieplanen fornyes tillatelsen som hovedregel bare når endringen innebærer en videreføring av den påbegynte utdanningen.

§ 35 fjerde ledd skal lyde:
Fornyet arbeidstillatelse etter denne paragraf skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted, jfr. § 2 annet ledd. For utlending nevnt i annet ledd gjelder bestemmelsen i § 17 syvende ledd tilsvarende.

 

II.
Endringene trer i kraft straks.