Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. mai 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 22 og § 31, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Rettelser: 23.04.2016 (§ 19).

Se forskriften på lovdata.no