Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. mars 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 22.

Du kan lese forskriften her:

Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk.pdf