Forskrift om forbud mot fiske i gyteområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62° i 2021

Fastsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet 17. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

Forskrift om forbud mot fiske i gyteområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62° i 2021.pdf