Forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. januar 2012.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. januar 2012 med hjemmel i lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. § 1a annet ledd og § 1b fjerde ledd, lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 14, forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner § 4 femte ledd annet punktum, § 15, § 31a og § 35, forskrift 3. mai 2002 nr. 453 om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport § 8-5 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen