Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 653/2007 av 13. juni 2007 om bruken av et felles europeisk format for sikkerhetssertifikater og søknadsdokumenter

Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 653/2007 av 13. juni 2007 om bruken av et felles europeisk format for sikkerhetssertifikater og søknadsdokumenter i samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF og om gyldigheten av sikkerhetssertifikater utstedt i henhold til direktiv 2001/14/EF.

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. desember 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 6, § 11, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ea (forordning (EF) nr. 653/2007).

Se forskriften på lovdata.no