Forskrift om ikraftsetting av endringer i verdipapirhandelloven (sentrale motparter) og om endringer i verdipapirforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 29 om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. del XIX nr. 1, jf. delegasjonsvedtak i kgl.res. 20. juni 2014 nr. 784, og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 13-3

 I

Bestemmelser i lov 20. juni 2014 nr. 29 om endringer børsloven og verdipapirhandelloven som gjelder lovens del XIV, endringer i verdipapirhandelloven kap. 13, samt § 14-3, § 15-1 og § 15-2, trer i kraft 1. januar 2015.

II

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven gjøres følgende endringer:

 Overskriften til kap. 12 skal lyde:

Kapittel 12. Sentrale motparter mv.

 Ny § 12-1 skal lyde:

Sentrale motparter med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 13-1 kan garantere for oppfyllelse av avtaler som gjelder handel med finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. Finansieringsvirksomhetsloven og forsikringsvirksomhetsloven gjelder ikke for slik virksomhet.

 III

Bestemmelsene i denne forskrifts del II trer ikraft 1. januar 2015.

Til toppen