Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje

Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26.03.2003 med hjemmel i lov 21.06.2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportlova) §§ 10 og 35. Jf. EØS-avtalens vedlegg XIII pkt. 26a, 26aa (Rfo 881/92//EØF), pkt. 26b (Rfo 3916/90/EØF), pkt. 26c (Rfo 3118/93/EØF), pkt. 26d (Kfo 792/94/EF), pkt. 27 (Rfo 4058/89/EØF), pkt. 32 (Rfo 684/92/EF), pkt. 33 (Kfo 1839/92/EØF), pkt. 33b (Rfo 12/98/EF) og pkt. 33c (Kfo 2121/98/EF).