Forskrift om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (Jernbaneforskriften)

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. desember 2010.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. desember 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 3d, § 3e, § 3f, § 3g, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11, § 13, § 15 og § 16, jf. deleringsvedtak 22. november 1996 nr. 1076 og delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275, jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37 (direktiv 91/440/EØF endret ved direktiv 2001/12/EF, direktiv 2004/51/EF og direktiv 2007/58/EF), nr. 42a (direktiv 95/18/EF endret ved direktiv 2001/13/EF), nr. 41b (direktiv 2001/14/EF), nr. 41e (2004/49/EF) og nr. 95 (kommisjonsrekommandasjon 2004/358/EF).

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Forskriften i fulltekst hos Lovdata

Kommentar til forskrift om jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet.(Jernbaneforskriften) - pdf

Til toppen