Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 26 og § 33a og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret § 11 og § 12.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

 • § 1. Formål

Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten.

 

 • § 2. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone. 

Forskriften gjelder økning av kapasitet (maksimalt tillatt biomasse) på eksisterende tillatelser som er omfattet av virkeområdet for produksjonsområder, jf. forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Forskriften gjelder kun tillatelser registrert i akvakulturregisteret per 31. desember 2017.

 

 • § 3. Produksjonsområder og økning av kapasitet

Kapittel 2 om økt kapasitet på eksisterende tillatelser gjelder tillatelse hjemmehørende i følgende produksjonsområder:

a)      Område 1: Svenskegrensen til Jæren
b)      Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal
c)      Område 8: Helgeland til Bodø
d)      Område 9: Vestfjorden og Vesterålen
e)      Område 10: Andøya til Senja
f)       Område 11: Kvaløya til Loppa
g)      Område 12: Vest-Finnmark-
h)      Område 13: Øst-Finnmark

Kapittel 3 gjelder i alle produksjonsområder.

Kapittel 2. Tilbud om økt produksjonskapasitet på eksisterende tillatelser

 • § 4. Virkeområde

Dette kapitlet gjelder tilbud om å øke maksimalt tillatt biomasse på eksisterende tillatelser med 2 pst. mot innbetaling av et vederlag til staten. Tilbudet om kapasitetsøkning avregnes til nærmeste hele tonn.

 • § 5. Kunngjøring av tilbud

Tilbudet skal offentliggjøres på fylkeskommunenes og Fiskeridirektoratets internettsider minimum 4 uker før fristen for å søke om kapasitetsøkning går ut. Fiskeridirektoratet utarbeider kunngjøringstekst og annen dokumentasjon til bruk for søknad og forvaltning av ordningen.

Kunngjøringen skal minimum inneholde følgende:

a)      Krav til søknad og frist for innsending,
b)      informasjon om vederlag og innbetaling av dette,
c)      at det ikke er mulig å søke om kapasitetsøkning etter denne forskriften etter at søknadsfristen har gått ut, og
d)      at det er begrensede muligheter til å supplere søknaden etter at søknadsfristen har gått ut.

 • § 6. Økning av kapasitet på eksisterende tillatelser

Innehaver av tillatelse nevnt i § 3 første ledd skal sende søknad etter § 8 dersom innehaveren ønsker å utvide kapasiteten på tillatelsen. 

 • § 7. Vederlag 

For utvidelse av tillatelse etter denne forskriften skal det betales vederlag til staten. Vederlaget er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

Vederlaget skal betales til Fiskeridirektoratet, Økonomiseksjonen, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen, kontonummer 7694 05 09048, og være merket "Vederlag 2018 – [nummer på tillatelse]". Frist for innbetaling er den samme som for innsending av søknad etter § 8.

Ved økning av produksjonskapasitet på eksisterende tillatelser til utviklingsformål må betaling av inflasjonsjustert vederlag skje innen 90 dager (inkludert helligdager) etter endelig forvaltningsvedtak om tilsagn om kommersiell tillatelse, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 23 c. Dersom vederlaget ikke betales innen fristen, faller kapasitetsutvidelsen gitt etter denne forskriften bort. Det samme gjør senere utvidelser i kapasitet som følge av kapasitetsutvidelse gitt etter denne forskriften.

Vederlaget blir ikke refundert ved eventuell senere inndragning eller reduksjon av tillatelsens kapasitet på bakgrunn av forhold nevnt i akvakulturloven § 9 eller andre lovbestemte forhold, herunder reduksjon i kapasitet besluttet i eller i medhold av produksjonsområdeforskriften.

 • § 8. Krav til sending og søknad

Søknaden skal sendes senest 31. januar 2018. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev, per faks eller på elektronisk søknadsskjema. Oppmøte hos den enkelte fylkeskommune, enten personlig eller med sendemann, er også tillatt. Ved oppmøte skal søknaden være mottatt innen 31. januar 2018 kl. 1500.

Søknaden skal merkes med: "Søknad om kapasitetsøkning 2017/2018".

Søknaden skal føres på fastsatt skjema og minimum inneholde informasjon om hvilken tillatelse søknaden gjelder og kvittering for innbetalt vederlag.

Søknad om økning av kapasitet på tillatelser hjemmehørende i produksjonsområde 1 sendes til Rogaland fylkeskommune, og ellers sendes søknader på tillatelser med følgende tilhørighet slik: for produksjonsområdet 7 sendes søknaden til Trøndelag fylkeskommune, for produksjonsområdene 8 og 9 sendes søknaden til Nordland fylkeskommune, for produksjonsområdene 10 og 11 sendes søknaden til Troms fylkeskommune og for produksjonsområdene 12 og 13 sendes søknaden til Finnmark fylkeskommune.

 

 • § 9. Vedtak

Fylkeskommunen i det produksjonsområdet tillatelsen hører hjemme skal behandle søknaden og gjøre vedtak. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Søknad som blir levert for sent eller ikke inneholder informasjon om hvilke tillatelser søknaden gjelder blir avvist. Dersom det ikke er lagt ved kvittering for innbetalt vederlag må vederlaget være bokført på Fiskeridirektoratet sin konto innen søknadsfristens utløp for at søknaden skal tas under behandling.

Inneholder søknaden andre mangler enn de som er nevnt i andre ledd, setter fylkeskommunen en rimelig frist for oppretting.

Fylkeskommunen skal innvilge søknaden dersom søkeren oppfyller kravene i §§ 6 til 8, hvis ikke avslås søknaden.

Kapittel 3. Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder

 • § 10. Virkeområde

Dette kapitlet gjelder tilbud om å øke maksimalt tillatt biomasse på tillatelse med inntil 6 prosent mot innbetaling av et vederlag til staten. Dette kapitlet gjelder i alle produksjonsområder. Tilbud om kapasitetsøkning avregnes til nærmeste hele tonn.

 • § 11. Kunngjøring av tilbud

Tilbudet skal offentliggjøres på fylkeskommunenes og Fiskeridirektoratets internettsider minimum 4 uker før fristen går ut. Fiskeridirektoratet utarbeider kunngjøringstekst og annen dokumentasjon til bruk for søknad og forvaltning av ordningen.

Kunngjøringen skal minimum inneholde følgende:

a)      Krav til søknaden og frist for innsending,
b)      informasjon om vederlag og innbetaling av dette,
c)      at det ikke er mulig å søke om kapasitetsøkning etter denne forskriften etter at søknadsfristen har gått ut,
d)      at det er begrensede muligheter til å supplere søknaden etter at søknadsfristen har gått ut, og
e)      opplysninger om saksbehandlingsgebyr.

 • § 12. Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet

Innehaver av tillatelse som nevnt i § 2 kan sende søknad om å motta tilbud om kapasitetsøkning. For å motta tilbud må innehaverens tillatelse ha vært eller være tilknyttet en lokalitet der

a)      lakseluslarver ikke slippes ut i frie vannmasser, og dette er dokumentert av en uhildet faginstans for den sist gjennomførte produksjonssyklusen og samtidig for en periode på minimum 12 måneder, eller

b)      det 

 1. var færre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk ved alle tellinger i perioden 1. april til 30. september i årene 2016 og 2017, eller at utslippet av egg og frittsvømmende stadier av lakselus til miljøet ikke er større enn det utslippet ville ha vært fra et tilsvarende antall fisk med et lusenivå på 0,1 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk, 
 2. ikke er behandlet medikamentelt mot lakselus mer enn 1 gang under den siste produksjonssyklusen. Dersom produksjonssyklusen er kortere enn 12 måneder, forlenges perioden bakover i tid til 12 måneder, men samtidig slik at hele produksjonssyklusen omfattes,
 3. ikke er truffet vedtak om reduksjon av maksimalt tillatt biomasse, og dette vedtaket har hatt effekt innenfor kalenderårene 2016 og 2017.

Selv om det observerte lusenivået på en lokalitet overskrider lusegrensen angitt i første ledd bokstav b) nr. 1 og 2, kan fylkeskommunen likevel gi tilbud til innehaver av tillatelse så fremt den observerte verdien

a)      oversteg 0,17 kun ved en telling per periode per kalenderår nevnt i første ledd, og

b)      et lusenivå høyere enn 0,1 voksne hunnlus ikke ble påvist i mer enn tre påfølgende tellinger i løpet av perioden per kalenderår.

 • § 13. Krav til sending og søknad

Søknaden skal sendes senest 31. januar 2018. Det skal kun sendes en søknad per organisasjonsnummer. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev, per faks eller elektronisk. Oppmøte hos fylkeskommunen, enten personlig eller med sendemann, er også tillatt. Ved oppmøte skal søknaden være mottatt innen 31. januar 2018 kl. 1500.

Søknaden skal merkes med: "Søknad om kapasitetsøkning - unntak 2017/2018".

Søknaden skal føres på fastsatt skjema og minimum inneholde informasjon om

a)      hvilken tillatelse og lokalitet søknaden gjelder,
b)      dokumentasjon på at vilkårene i § 12 er oppfylt, og
c)      søkers redegjørelse og dokumentasjon for månedlig vektøkning for hver fiskegruppe på aktuelle lokaliteter, i henhold til kriteriene i § 17, og
d)      ved eventuell samdrift må ideell eierandel fremgå,
e)      ved eventuell samlokalisering må eierskap for hver fiskegruppe fremgå,
f)       dersom det på lokaliteten er benyttet tillatelser som forskriften ikke omfatter, må det fremgå hvilke fiskegrupper dette gjelder.
g)       kvittering for innbetalt saksbehandlingsgebyr

For lokaliteter i produksjonsområde 1 og 2 skal skjemaet sendes til Rogaland fylkeskommune, for produksjonsområde 3 skal det sendes Hordaland fylkekommune, for produksjonsområde 4 sendes det til Sogn og Fjordane fylkeskommune, for produksjonsområde 5 sendes det til Møre og Romsdal fylkeskommune, for produksjonsområdene 6 og 7 skal det sendes til Trøndelag fylkeskommune, for produksjonsområdene 8 og 9 skal det sendes til Nordland fylkeskommune, for produksjonsområdene 10 og 11 skal det sendes til Troms fylkeskommune og for produksjonsområdene 12 og 13 skal det sendes til Finnmark fylkeskommune. 

Det er fylkeskommune nevnt i fjerde ledd som skal utstede nytt tillatelsesdokument og føre endringene inn i akvakulturregisteret, dersom forutsetningene for dette ellers er tilstede.

 

 • § 14. Saksbehandlingsgebyr

For behandling av søknad etter dette kapitlet skal det betales et saksbehandlingsgebyr på kroner 12 000. Det betales gebyr for hver lokalitet som skal vurderes, jf. § 12.

 • § 15. Innledende saksbehandling av søknader

Fylkeskommunen i det produksjonsområdet lokaliteten er registrert i skal behandle søknaden og fatte vedtak. Dersom søknaden gjelder økt kapasitet på flere tillatelser, og disse er registrert i ulike fylker, skal de aktuelle fylkeskommunene i nødvendig grad koordinere sin saksbehandling. Søknad som blir levert for sent, blir ikke behandlet.

Ved mottak av søknad om økt kapasitet etter dette kapitlet skal fylkeskommunen først kontrollere at søknaden er komplett. 

Dersom søknaden er inngitt innen fristen, men innehar en eller flere mangler, setter fylkeskommunen en rimelig frist for oppretting. Fristen skal ikke overstige tre uker. Dersom manglene ikke rettes innen fristen, avslås søknaden. 

 • § 16. Behandling av søknader

Fylkeskommunen skal, etter å ha kontrollert at søknaden er komplett etter § 13, sende søknaden til Fiskeridirektoratet region Midt og Mattilsynets regionkontor for vurdering. Fiskeridirektoratet region Midt skal kontrollere selskapets opplysninger i søknaden opp mot gjeldende driftsplan og rapportering etter akvakulturdriftsforskriften, og deretter gi forslag til beregning av tilbudet etter § 17. Forslaget sendes fylkeskommunen. Mattilsynet vurderer og fatter vedtak om vilkårene etter § 12 er oppfylt og sender vedtaket til fylkeskommunen. Dersom Mattilsynet har fattet vedtak om at vilkårene ikke er oppfylt, skal fylkeskommunen avslå søknaden.

Dersom Mattilsynet gjennomfører tilsyn for å kontrollere om vilkårene etter § 12 er oppfylt, skal søker betale et gebyr. Gebyret fastsettes etter regler og satser i forskrift 3. april 2017 nr. 426 om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg § 3.

 

 • § 17. Tilbud om kapasitetsøkning

Dersom Mattilsynet kommer til at vilkårene i § 12 er oppfylt, skal fylkeskommunen, etter kriteriene i annet ledd, gi den aktuelle innehaveren av den aktuelle tillatelsen tilbud om kapasitetsøkning.

Tilbudet kan omfatte de tillatelsene som er knyttet til lokaliteten som oppfyller vilkårene. Tilbudets størrelse beregnes slik: Den årlige tilveksten på lokaliteten divideres med det fastsatte snittet for kapasitetsutnyttelse. Resultatet multipliseres med 6 prosent. Tilbudet kan likevel ikke overstige 6 prosent per tillatelse, inkludert eventuelle kapasitetsøkninger tildelt etter kapittel 2, og avregnes til nærmeste tonn.

Med årlig tilvekst menes:

a)      samlet vektøkning på fisk i sjø på lokalitet som oppfyller vilkårene, eller
b)      samlet vektøkning på settefisk over 250 gram eller matfisk produsert for samme formål (postsmolt), som er produsert på lokalitet i sjø som oppfyller vilkårene i første ledd.
c)      Matfisk som er flyttet til eller fra lokaliteten som oppfyller vilkårene, med unntak for fisk til slakt, medregnes ikke.
d)      perioden 1. desember 2017 og to år tilbake i tid, og snittet av de to årene legges til grunn i beregningene.

Kapasitetsutnyttelsen som må benyttes for omregning fra årlig tilvekst på lokaliteten til tillatelseskapasitet settes til 1,692 tonn tilvekst per tonn tillatelseskapasitet, alt i form av levende vekt.

Vederlagets størrelse følger av § 7. Bestemmelsene i § 7 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Ved utsendelse av tilbud settes akseptfristen til 3 uker etter mottakelsen av tilbudet.

 • § 18. Aksept av tilbud

Innehaver som har mottatt tilbud etter § 17 aksepterer tilbudet ved å returnere fastsatt svarskjema innen fristen fylkeskommunen har satt. Det skal fremgå av tilbudet hvilken fylkeskommune som skal motta skjemaet. Kvittering for innbetalt vederlag skal være vedlagt svarskjema.

Svarskjema kan sendes med rekommandert brev, per faks eller elektronisk. Oppmøte hos den enkelte fylkeskommune, enten personlig eller med sendemann, er også tillatt. Ved oppmøte hos fylkeskommunen skal svarskjema være mottatt hos fylkeskommunen innen kl. 1500 på fristdagen. Er svarskjema ikke mottatt innen fristen, faller tilbudet om kapasitetsøkning bort.

Dersom det ikke er lagt ved kvittering, skal fylkeskommunen be Fiskeridirektoratet kontrollere om vederlaget likevel er innbetalt innen svarfristens utløp. Dersom det ikke er lagt ved kvittering eller vederlaget ikke er bokført på Fiskeridirektoratet sin konto innen svarfristens utløp, fatter fylkeskommunen vedtak der søknaden om økt kapasitet på tillatelsen avslås.

 • § 19. Særskilt om klage på tilbud

Vedtak om tilbud om kapasitetsøkning kan påklages. Ved innlevering av klage innen klagefristen, jf. forvaltningsloven § 29, suspenderes fristen for å akseptere tilbudet og fristen for innbetaling av vederlag.

Ved utstedelse av nytt tilbud settes det ny frist for aksept, jf. § 17 siste ledd. Dersom klagen ikke når frem, setter klageinstansen ny frist for aksept av det opprinnelige tilbudet, jf. § 17 siste ledd. 

Kapitel 4. Avsluttende bestemmelser

 • § 20. Vilkår

Fylkeskommunen kan ikke sette særskilte vilkår for tildeling av økt kapasitet utover de som måtte fremgå av denne forskriften.

 • § 21. Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen. Mattilsynets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Mattilsynets regionkontor.

 • § 22.Vilkår for å reise sak for domstolene og søksmålsfrist

Fylkeskommunen skal sette som vilkår i sine vedtak etter denne forskriften at søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak eller krav om erstatning som følge av vedtaket ikke skal kunne reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27b.

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet kan sette som vilkår at mulig søksmål om forvaltningsvedtak etter denne forskriften er gyldig eller krav om erstatning som følge av vedtaket, skal tas ut innen seks måneder fra det tidspunkt melding om fastsettelse av frist kom frem til vedkommende part. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen etter reglene i tvisteloven § 16-12 til § 16-14.

 

 • § 23. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.